RUN THE WORLD BEST Performances

Global Run Challenge
24,901 Miles

About the program | Log Your Run | Runner Feed | Team Leaderboard

9/13
9.94
43:16 [] 4:22
KE
Nairobi
11/26
1.86
08:08 [] 4:22
KE
Nairobi, Kenya
11/3
1.86
08:12 [] 4:24
KE
Nairobi, Kenya
9/5
3.11
13:53 [] 4:29
KE
9/18
4.47
20:00 [] 4:29
KE
Kiambu
11/2
9.01
40:19 [] 4:29
PW
6/15
1.99
08:57 [] 4:31
KE
Thika
3/9
1.86
08:24 [] 4:31
AF
9/1
3.11
14:09 [] 4:34
KE
Muranga
9/22
1.99
09:07 [] 4:36
KE
Mt Kenya slopes
9/17
3.11
14:21 [] 4:38
KE
Thika
7/24
9.13
42:09 [] 4:37
KE
Nairobi, Kenya
7/24
9.13
42:09 [] 4:37
KE
Nairobi, Kenya
12/3
3.11
14:26 [] 4:39
KE
Nairobi, Kenya
3/30
1.86
08:40 [] 4:39
KE
Nairobi
9/6
3.11
14:32 [] 4:41
KE
Kiambu
9/12
13.05
01:01:21 [] 4:43
KE
Mt Kenya slopes
12/19
3.11
14:46 [] 4:46
TZ
9/13
10.56
50:14 [] 4:46
KE
Kiambu
8/31
16.78
01:20:00 [] 4:47
KE
10/6
6.52
31:05 [] 4:46
KE
kiambu
3/4
3.11
14:50 [] 4:47
KE
Thika
9/9
13.10
01:02:52 [] 4:48
BY
Minsk
9/30
13.05
01:02:50 [] 4:49
IT
Aosta
10/7
13.05
01:02:54 [] 4:50
IT
Telesia, Italy
12/3
6.21
29:56 [] 4:50
KE
Nairobi, Kenya
9/2
3.11
15:00 [] 4:50
KE
9/23
3.73
18:05 [] 4:52
KE
Nairobi
9/23
13.05
01:03:19 [] 4:52
IT
Vinovo(Hipporun half marathon)
9/9
10.56
51:25 [] 4:53
KE
Kiambu
3/10
6.21
30:14 [] 4:52
IT
Torino
3/21
7.46
36:20 [] 4:53
KE
10/29
3.11
15:13 [] 4:54
KE
10/6
6.52
31:57 [] 4:54
KE
Kiambu
3/3
13.05
01:04:10 [] 4:56
IT
Lecco
3/16
5.90
29:01 [] 4:55
IT
Empoli
7/9
9.32
46:00 [] 4:57
KE
Thika, Kenya
7/26
4.66
23:00 [] 4:57
KE
Nairobi, Kenya
11/30
9.32
46:01 [] 4:57
IT
Napoli
11/30
9.32
46:01 [] 4:57
IT
Napoli
1/26
6.21
30:42 [] 4:57
KE
Nairobi
11/2
1.90
09:24 [] 4:57
PW
10/14
13.05
01:05:00 [] 4:59
BG
Sofia
9/6
6.21
30:57 [] 4:59
KE
Kiambu
8/29
6.21
31:00 [] 5:00
KE
12/1
6.21
31:02 [] 5:00
KE
7/7
18.00
01:30:00 [] 5:00
JP
Japan
1/27
6.21
31:05 [] 5:01
KE
Eldoret, Kenya
9/12
9.32
46:48 [] 5:02
GH
Accra, Ghana
4/7
13.05
01:05:36 [] 5:02
IT
Firenze
9/8
6.21
31:23 [] 5:04
KE
Nairobi
9/7
9.32
47:07 [] 5:04
KE
Thika
8/4
5.00
25:20 [] 5:04
US
Anacortes, Wa
9/20
9.32
47:14 [] 5:05
KE
Nairobi
9/3
16.78
01:25:04 [] 5:05
KE
9/4
9.32
47:15 [] 5:05
KE
Thika
7/9
8.08
41:00 [] 5:05
KE
Thika, Kenya
6/18
10.56
53:39 [] 5:05
KE
Thika
9/15
10.56
53:42 [] 5:06
KE
Kiambu
9/24
1.86
09:28 [] 5:05
JP
Japan
7/16
7.46
38:00 [] 5:06
KE
Nairobi, Kenya
7/6
9.94
50:39 [] 5:06
KE
Nairobi, Kenya
7/28
8.70
44:21 [] 5:06
GH
Accra, Ghana
9/7
9.32
47:38 [] 5:07
GH
Accra, Ghana
4/11
9.94
50:52 [] 5:07
KE
Thika
6/26
3.11
16:00 [] 5:09
KE
Juja
9/5
6.21
31:57 [] 5:09
KE
8/29
9.32
48:00 [] 5:09
KE
7/13
9.57
49:20 [] 5:10
KE
Nairobi
7/18
9.88
51:00 [] 5:10
KE
Nairobi
12/21
4.48
23:08 [] 5:10
PW
9/2
11.81
01:01:00 [] 5:11
KE
Parklands nairobi
9/4
8.33
43:01 [] 5:10
KE
Nairobi
4/14
26.10
02:15:00 [] 5:11
SN
12/3
6.21
32:09 [] 5:11
KE
Kilimambogo
7/23
11.18
58:00 [] 5:12
KE
Nairobi
12/1
6.21
32:18 [] 5:12
KE
Thika, Kenya
10/7
26.20
02:16:35 [] 5:13
US
Minn, Minn
6/20
10.56
55:20 [] 5:15
KE
Thika
4/18
9.94
52:06 [] 5:15
KE
Thika
3/8
18.64
01:37:50 [] 5:15
KE
Thika
3/8
18.64
01:37:50 [] 5:15
KE
Thika
7/20
9.32
49:00 [] 5:16
KE
Nairobi
1/1
9.32
49:00 [] 5:16
KE
7/23
11.18
59:00 [] 5:17
KE
Nairobi
7/31
8.70
46:03 [] 5:18
GH
Accra, Ghana
9/27
6.21
32:52 [] 5:18
KE
Nairobi
4/1
1.62
08:35 [] 5:18
US
Los Gatos, Ca
8/28
8.70
46:13 [] 5:19
GH
Accra, Ghana
5/21
10.56
56:09 [] 5:19
KE
Thika
3/4
8.70
46:17 [] 5:20
KE
Thika
7/26
8.64
46:00 [] 5:20
KE
Nairobi, Kenya
6/12
7.15
38:04 [] 5:20
KE
Thika
6/25
7.15
38:09 [] 5:21
KE
Thika
8/17
6.21
33:12 [] 5:21
GH
Accra, Ghana
4/7
10.00
53:30 [] 5:21
US
Washington DC
9/25
6.21
33:14 [] 5:21
KE
Kiambu
7/18
9.82
52:35 [] 5:22
KE
Nairobi
8/26
3.73
20:00 [] 5:22
KE
Nairobi
9/17
6.21
33:18 [] 5:22
KE
Kiambu
9/21
6.21
33:18 [] 5:22
KE
Nairobi
10/31
3.73
20:00 [] 5:22
KE
9/16
6.21
33:21 [] 5:23
KE
Thika
11/10
26.20
02:20:44 [] 5:23
US
Richmond, Va
3/3
13.05
01:10:09 [] 5:23
KE
Nairobi
7/22
26.20
02:21:19 [] 5:24
KE
Iten, Kenya
8/24
8.70
47:00 [] 5:25
GH
7/22
1.10
05:57 [] 5:25
US
Silverton, Colo
3/2
23.61
02:07:42 [] 5:25
KE
Eldoret
9/25
6.84
37:04 [] 5:26
KE
Nairobi
8/30
18.64
01:41:06 [] 5:26
GH
Accra, Ghana
9/3
11.81
01:04:07 [] 5:26
KE
Nairobi
9/16
18.64
01:41:33 [] 5:27
GH
Accra, Ghana
4/21
26.20
02:22:46 [] 5:27
KE
Eldoret, Kenya
7/27
1.00
05:27 [] 5:27
US
7/11
9.10
49:42 [] 5:28
KE
Nairobi
9/29
13.05
01:11:21 [] 5:29
KE
Laikipia
2/10
3.11
17:01 [] 5:29
US
Arlington, Va
3/9
21.75
01:59:00 [] 5:29
KE
Ngong
9/24
11.18
01:01:13 [] 5:29
KE
Nairobi
3/22
4.97
27:14 [] 5:29
KE
thika
11/1
6.03
33:03 [] 5:30
PW
4/6
19.14
01:44:56 [] 5:29
KE
Thika
9/19
15.53
01:25:09 [] 5:29
KE
NGONG Hills
7/19
15.53
01:25:09 [] 5:29
KE
8/17
15.53
01:25:12 [] 5:30
KE
Nairobi
4/6
7.05
38:41 [] 5:30
US
Los Gatos, Ca
9/14
6.21
34:06 [] 5:30
GH
Accra, Ghana
8/29
9.13
50:09 [] 5:30
KE
6/19
14.91
01:22:00 [] 5:30
KE
Eldoret, Kenya
10/29
9.32
51:21 [] 5:31
KE
Thika,Kenya
11/26
13.05
01:12:00 [] 5:32
KE
Thika, Kenya
7/26
13.05
01:12:03 [] 5:32
GH
Accra, Ghana
3/1
9.32
51:28 [] 5:32
KE
Thika
12/2
13.05
01:12:06 [] 5:32
KE
3/3
13.05
01:12:06 [] 5:32
KE
Nairobi
3/25
6.21
34:18 [] 5:32
KE
thika
3/28
6.34
35:03 [] 5:32
KE
thika
3/28
6.21
34:20 [] 5:32
KE
Thika
4/4
7.33
40:31 [] 5:32
KE
Thika
9/14
6.21
34:23 [] 5:33
KE
Thika
8/29
15.53
01:26:06 [] 5:33
KE
Thika
10/10
4.22
23:24 [] 5:33
US
Los Gatos, Ca
3/14
16.16
01:30:00 [] 5:35
IT
Siena
9/12
8.70
48:32 [] 5:35
KE
Nairobi
12/2
3.37
18:48 [] 5:35
JP
4/8
12.43
01:09:25 [] 5:36
KE
Thika
4/9
4.97
27:46 [] 5:36
KE
Thika
7/21
24.85
02:18:53 [] 5:36
KE
Nairobi
7/30
11.81
01:06:00 [] 5:36
KE
Nairobi, Kenya
3/9
23.61
02:12:00 [] 5:36
KE
Eldoret
9/17
7.15
40:00 [] 5:36
KE
Nairobi
8/4
18.64
01:44:28 [] 5:37
GH
3/16
24.05
02:15:06 [] 5:38
KE
thika
7/17
9.32
52:23 [] 5:38
KE
Nairobi
7/9
7.46
42:01 [] 5:39
KE
Nairobi
11/9
13.67
01:17:00 [] 5:38
KE
Nairobi
4/6
23.61
02:13:00 [] 5:38
KE
Eldoret, Kenya
6/23
1.00
05:38 [] 5:38
US
Los Gatos, Ca
7/11
11.06
01:02:19 [] 5:39
KE
Nairobi
12/14
4.97
28:00 [] 5:38
KE
Nairobi, Kenya
8/16
6.70
37:46 [] 5:39
US
San Francisco, Ca
8/14
8.70
49:03 [] 5:39
GH
Accra, Ghana
9/29
18.64
01:45:06 [] 5:39
KE
Nairobi
3/26
6.21
35:03 [] 5:39
KE
Thika
4/1
7.46
42:08 [] 5:40
KE
Thika
4/1
7.46
42:08 [] 5:40
KE
Thika
4/1
7.46
42:08 [] 5:40
KE
Thika
5/26
23.00
02:09:55 [] 5:39
KE
Thika
5/5
1.00
05:39 [] 5:39
US
Danville,Ca.
9/15
21.75
02:03:00 [] 5:40
KE
around thika
12/4
8.70
49:13 [] 5:40
KE
Thika, Kenya
3/9
18.64
01:45:28 [] 5:40
KE
Thika
10/30
1.80
10:12 [] 5:40
PW
Koror
7/7
18.64
01:46:00 [] 5:42
KE
Thika
5/20
15.53
01:28:20 [] 5:42
KE
Thika
7/5
11.81
01:07:12 [] 5:42
KE
Nairobi, Kenya
11/22
3.10
17:39 [] 5:42
US
Wichita kansas
3/7
7.46
42:29 [] 5:42
KE
THIKA
10/13
18.64
01:46:15 [] 5:42
KE
Nairobi
7/16
13.05
01:14:26 [] 5:43
KE
Nairobi
2/19
9.32
53:14 [] 5:43
KE
Thika
7/4
3.11
17:47 [] 5:44
US
Morgan Hill, California
3/19
1.86
10:38 [] 5:43
KE
Thika town
9/2
9.32
53:21 [] 5:44
GH
Accra, Ghana
3/11
11.18
01:04:00 [] 5:44
KE
7/8
1.00
05:44 [] 5:44
US
7/4
3.10
17:47 [] 5:45
US
Morgan Hill, Ca
9/29
18.64
01:46:56 [] 5:45
KE
Nairobi
3/23
18.64
01:47:02 [] 5:45
KE
thika
7/23
8.70
50:00 [] 5:45
KE
Nairobi
11/24
21.75
02:05:00 [] 5:45
KE
3/5
7.83
45:00 [] 5:45
KE
Thika
3/30
21.75
02:05:00 [] 5:45
KE
thika
3/7
7.46
42:56 [] 5:46
KE
THIKA
3/28
6.21
35:49 [] 5:46
KE
Thika
7/15
19.20
01:50:45 [] 5:47
US
Lake Chabot Half
8/16
18.64
01:47:33 [] 5:47
GH
Accra, Ghana
8/22
18.64
01:47:31 [] 5:47
GH
11/9
12.00
01:09:14 [] 5:47
PW
Koror
12/18
8.70
50:12 [] 5:47
KE
Thika, Kenya
2/11
3.73
21:33 [] 5:47
JP
7/22
6.00
34:41 [] 5:47
US
Santa Cruz, CA to Capitola, CA
9/14
9.57
55:22 [] 5:48
KE
Nairobi
5/9
1.60
09:16 [] 5:48
US
Los Gatos, Ca
7/6
12.43
01:12:00 [] 5:48
KE
Thika
7/27
9.32
54:00 [] 5:48
KE
Nairobi, Kenya
7/28
18.64
01:48:00 [] 5:48
KE
Nairobi, Kenya
8/15
9.32
54:00 [] 5:48
KE
Nairobi
9/11
3.74
21:40 [] 5:48
US
Wichita Kansas
11/19
9.32
54:00 [] 5:48
KE
Nairobi, Kenya
1/5
12.43
01:12:00 [] 5:48
KE
3/2
18.64
01:48:00 [] 5:48
KE
Thika
4/6
18.64
01:48:00 [] 5:48
KE
Thika
11/24
15.53
01:30:00 [] 5:48
KE
Thika, Kenya
2/2
15.53
01:30:00 [] 5:48
KE
Eldoret, Kenya
3/8
15.53
01:30:00 [] 5:48
KE
Thika
7/5
15.53
01:30:00 [] 5:48
KE
Eldoret
8/6
6.21
36:00 [] 5:48
KE
Eldoret, Kenya
11/12
6.21
36:00 [] 5:48
KE
Nairobi, Kenya
9/11
8.70
50:28 [] 5:49
KE
Nairobi
7/24
11.18
01:05:00 [] 5:49
KE
Nairobi, Kenya
3/24
6.21
36:06 [] 5:49
JP
2/26
6.21
36:07 [] 5:49
KE
9/3
3.11
18:06 [] 5:50
US
Macon, GA
12/3
9.32
54:17 [] 5:50
KE
Nairobi, Kenya
3/12
7.46
43:29 [] 5:50
KE
thjka
7/25
9.94
58:00 [] 5:51
KE
Nairobi, Kenya
4/9
4.97
29:02 [] 5:51
KE
Thika
3/5
7.46
43:36 [] 5:51
KE
Thika
11/6
16.20
01:34:46 [] 5:51
PW
Koror
5/25
18.64
01:49:02 [] 5:51
KE
Thika
3/6
13.67
01:20:00 [] 5:52
KE
Thika
3/2
15.53
01:30:52 [] 5:51
KE
thika
3/2
15.53
01:30:52 [] 5:51
KE
thika
4/15
26.20
02:33:23 [] 5:52
US
Boston, Mass
7/6
22.12
02:09:29 [] 5:52
US
Folsom, Ca
8/13
9.32
54:39 [] 5:52
KE
Nairobi
3/5
7.46
43:45 [] 5:53
KE
Thika
8/20
11.06
01:04:56 [] 5:53
KE
Nairobi
3/12
10.56
01:02:00 [] 5:53
KE
Thika
4/16
6.59
38:42 [] 5:53
KE
Thika
4/1
13.67
01:20:19 [] 5:53
KE
Thika
11/12
11.81
01:09:26 [] 5:53
KE
Nairobi, Kenya
8/3
9.94
58:31 [] 5:54
KE
Nairobi, Kenya
3/7
7.46
43:59 [] 5:54
KE
thika
8/4
1.00
05:54 [] 5:54
US
Saratoga, California
7/28
18.64
01:50:00 [] 5:55
KE
Eldoret, Kenya
7/14
18.64
01:50:00 [] 5:55
KE
Eldoret, Kenya
8/3
9.94
58:40 [] 5:55
KE
Nairobi, Kenya
11/19
11.18
01:06:00 [] 5:55
KE
12/19
11.18
01:06:00 [] 5:55
KE
Nairobi, Kenya
11/4
26.20
02:34:54 [] 5:55
US
New York, New York
3/7
3.73
22:03 [] 5:55
KE
Thika
5/18
18.64
01:50:13 [] 5:55
KE
Thika
12/17
11.81
01:10:00 [] 5:56
KE
Thika, Kenya
1/19
18.64
01:50:29 [] 5:56
KE
Nairobi
4/28
26.20
02:35:18 [] 5:56
US
Carmel, California
7/27
3.10
18:23 [] 5:56
US
12/4
8.70
51:37 [] 5:57
KE
7/24
9.94
59:00 [] 5:57
KE
Nairobi, Kenya
4/2
16.16
01:36:00 [] 5:57
IT
Napoli
8/4
3.10
18:26 [] 5:57
US
Baldwin Park, California
10/28
26.20
02:35:48 [] 5:57
US
Washington DC
12/17
12.43
01:14:00 [] 5:58
KE
11/3
18.64
01:51:00 [] 5:58
KE
Thika, Kenya
7/6
18.64
01:51:00 [] 5:58
KE
Eldoret, Kenya
7/4
12.43
01:14:03 [] 5:58
KE
Nairobi
8/7
18.64
01:51:03 [] 5:58
GH
Accra, Ghana
4/15
11.18
01:06:37 [] 5:58
KE
Thika
9/4
18.64
01:51:07 [] 5:58
GH
Accra, Ghana
11/3
13.05
01:18:00 [] 5:59
ZA
Durban, Oregon
2/16
21.75
02:10:00 [] 5:59
KE
Eldoret, Kenya
3/26
8.70
52:00 [] 5:59
KE
Thika town
7/7
3.11
18:36 [] 5:59
US
worcester
8/22
9.57
57:14 [] 5:59
KE
Nairobi
2/17
11.81
01:10:37 [] 5:59
KE
Thika
7/9
1.00
05:59 [] 5:59
US
San Jose, California
3/28
1.00
05:59 [] 5:59
US
8/15
6.84
40:56 [] 6:00
KE
Nairobi
11/1
10.00
60:00 [] 6:00
KE
Nairobi
7/22
6.00
36:03 [] 6:01
US
Santa Cruz, California
9/12
9.32
56:00 [] 6:01
US
Enkacity around thika
11/23
9.32
56:00 [] 6:01
KE
Nairobi, Kenya
12/8
18.64
01:52:00 [] 6:01
KE
Thika, Kenya
12/29
18.64
01:52:00 [] 6:01
KE
Nairobi, Kenya
4/17
9.32
56:00 [] 6:01
IT
Siena
12/4
9.32
56:02 [] 6:01
KE
Thika, Kenya
3/2
18.64
01:52:04 [] 6:01
KE
THIKA
8/9
8.70
52:22 [] 6:02
GH
9/6
7.89
47:31 [] 6:02
KE
Nairobi
3/12
2.49
15:00 [] 6:03
KE
Thika
9/1
24.23
02:26:00 [] 6:02
KE
Nairobi
7/17
10.25
01:01:48 [] 6:02
KE
Nairobi
3/14
7.46
44:59 [] 6:02
KE
thika
7/13
8.64
52:07 [] 6:03
KE
Nairobi
7/27
7.46
45:00 [] 6:03
KE
Nairobi, Kenya
7/26
7.46
45:00 [] 6:03
KE
Nairobi, Kenya
12/10
7.46
45:00 [] 6:03
KE
Nairobi, kenya
4/11
8.70
52:29 [] 6:02
KE
Thika
9/24
12.43
01:15:00 [] 6:03
KE
Thika
3/31
1.16
07:00 [] 6:03
US
Arlington, Va
12/12
9.94
60:00 [] 6:03
KE
Nairobi, Kenya
7/29
18.64
01:52:33 [] 6:03
GH
Accra, Ghana
8/11
18.64
01:52:37 [] 6:03
KE
Nairobi
7/12
4.72
28:35 [] 6:04
KE
Nairobi
8/19
18.64
01:52:53 [] 6:04
GH
Accra, Ghana
11/8
1.00
06:04 [] 6:04
US
12/17
13.67
01:23:00 [] 6:05
KE
Thika, Kenya
7/8
9.37
56:59 [] 6:05
US
Utica, New York
11/12
11.18
01:08:00 [] 6:05
KE
Thika, Kenya
3/19
5.97
36:20 [] 6:06
KE
Thika
7/14
27.96
02:50:10 [] 6:06
KE
Thika
7/6
7.46
45:26 [] 6:06
KE
Nairobi
3/25
4.35
26:30 [] 6:06
KE
thika
10/1
11.81
01:11:58 [] 6:06
KE
Nairobi
8/31
7.89
48:06 [] 6:06
KE
Nairobi
12/17
11.81
01:12:00 [] 6:06
KE
Nairobi, Kenya
7/10
1.00
06:06 [] 6:06
US
San Jose, CA
10/8
10.94
01:06:50 [] 6:07
KE
nairobi
3/6
12.43
01:15:58 [] 6:07
KE
Thika7
9/30
10.29
01:02:55 [] 6:07
IN
Navi-Mumbai
3/5
6.21
37:58 [] 6:07
KE
Thika
3/5
6.21
37:58 [] 6:07
KE
Thika
3/14
7.46
45:37 [] 6:08
KE
Thika
3/1
6.21
37:58 [] 6:07
KE
Thika
7/7
18.64
01:54:00 [] 6:07
KE
Nairobi
7/21
15.53
01:35:00 [] 6:07
US
Eldoret, Kenya
11/3
18.64
01:54:00 [] 6:07
KE
Thika, Kenya
11/15
1.00
06:07 [] 6:07
US
8/28
6.21
38:00 [] 6:07
KE
nairkbi
7/10
7.88
48:16 [] 6:08
KE
Nairobi
7/19
12.43
01:16:08 [] 6:08
KE
Nairobi
7/22
6.00
36:47 [] 6:08
US
Santa Cruz, Ca
3/11
8.70
53:20 [] 6:08
KE
thika
3/24
13.05
01:20:03 [] 6:09
KE
Thika
10/1
8.31
51:00 [] 6:09
US
Saratoga, CA
3/4
11.81
01:12:29 [] 6:09
KE
Thika
5/16
4.60
28:14 [] 6:09
KE
Thika
7/4
3.11
19:06 [] 6:09
US
Morgan Hill, California
12/8
23.61
02:25:00 [] 6:09
KE
Thika, Kenya
7/19
6.84
42:00 [] 6:09
KE
kangema
11/18
13.24
01:21:20 [] 6:09
US
Tulsa Oklahoma
11/1
1.00
06:09 [] 6:09
US
12/22
17.40
01:47:00 [] 6:09
KE
Eldoret, Kenya
6/11
11.81
01:12:38 [] 6:10
KE
Thika
3/25
11.81
01:12:39 [] 6:10
KE
thika
1/1
3.11
19:09 [] 6:10
US
Atlanta, GA
9/13
9.20
56:40 [] 6:10
KE
Nairobi
9/7
9.57
59:02 [] 6:11
KE
Nairobi
7/12
11.12
01:08:37 [] 6:11
KE
Nairobi
9/22
25.48
02:37:14 [] 6:11
KE
Nairobi
12/15
18.64
01:55:00 [] 6:11
KE
Thika
8/26
18.64
01:55:06 [] 6:11
GH
5/28
6.21
38:21 [] 6:11
KE
Thika
6/8
3.11
19:13 [] 6:12
US
Atlanta, GA
11/26
11.81
01:13:00 [] 6:11
KE
9/18
7.46
46:08 [] 6:12
KE
Nairobi
4/14
3.13
19:22 [] 6:12
US
San Francisco
6/15
21.75
02:14:33 [] 6:12
KE
Thika
8/18
3.11
19:15 [] 6:12
US
Atlanta, GA
10/6
3.10
19:12 [] 6:12
US
8/23
12.00
01:14:22 [] 6:12
IN
SAI Kandivali Mumbai
3/14
1.00
06:12 [] 6:12
US
9/12
9.57
59:26 [] 6:13
KE
Nairobi
9/30
3.10
19:15 [] 6:13
US
Pittsfield, MA
3/7
7.46
46:19 [] 6:13
KE
Nairobi
6/30
18.64
01:55:51 [] 6:13
KE
Thika
10/13
3.11
19:20 [] 6:14
US
Powder Springs, GA
3/12
7.46
46:25 [] 6:14
KE
thika
9/6
9.32
58:00 [] 6:14
US
11/17
18.64
01:56:00 [] 6:14
KE
12/29
18.64
01:56:00 [] 6:14
KE
Thika
1/5
18.64
01:56:00 [] 6:14
KE
7/17
7.71
48:00 [] 6:14
KE
Nairobi
6/1
3.11
19:23 [] 6:15
US
Atlanta, GA
7/5
4.97
31:00 [] 6:15
KE
Thika
12/14
9.94
01:02:00 [] 6:15
KE
Thika
7/4
6.28
39:11 [] 6:15
US
12/16
3.40
21:13 [] 6:15
US
Los Gatos, Ca
3/16
4.97
31:03 [] 6:15
US
Virginia Beach, VA
7/4
1.00
06:15 [] 6:15
US
Morgan Hill, CA
9/7
1.00
06:15 [] 6:15
US
San Jose, California
1/12
7.46
46:40 [] 6:16
US
Atlanta, GA
5/19
7.46
46:41 [] 6:16
JP
11/30
11.18
01:10:00 [] 6:16
KE
Nairobi
3/5
6.84
42:50 [] 6:17
KE
thika
7/10
6.40
40:06 [] 6:16
US
Cambridge
12/3
11.81
01:14:00 [] 6:17
KE
Thika, Kenya
7/13
10.13
01:03:29 [] 6:17
KE
Nairobi
9/10
11.12
01:09:42 [] 6:16
KE
Nairobi
1/23
15.53
01:37:20 [] 6:16
KE
Nairobi
9/23
3.20
20:05 [] 6:17
US
Buffalo, NY
12/1
18.64
01:57:00 [] 6:17
KE
Thika, Kenya
12/4
7.46
46:50 [] 6:17
KE
Nairobi
12/5
9.32
58:30 [] 6:17
KE
Nairobi, Kenya
12/8
18.64
01:57:00 [] 6:17
KE
Nairobi, Kenya
2/23
18.64
01:57:00 [] 6:17
KE
Eldoret
8/3
6.21
39:00 [] 6:17
KE
Eldoret, kenya
10/9
9.94
01:02:25 [] 6:17
KE
Nairobi
2/9
26.20
02:44:33 [] 6:17
US
Washington DC
9/4
11.54
01:12:32 [] 6:18
KE
3/25
4.97
31:15 [] 6:18
KE
Thika
7/16
4.02
25:17 [] 6:18
US
7/29
26.20
02:44:46 [] 6:18
US
San Francisco
7/4
3.11
19:34 [] 6:18
US
San Ramon, CA
7/31
3.21
20:12 [] 6:18
US
11/5
5.00
31:28 [] 6:18
US
Wichita kansas
8/8
7.00
44:07 [] 6:19
US
Portland, ME
8/30
7.46
47:00 [] 6:19
KE
nairobi
12/1
3.10
19:32 [] 6:19
US
San Ramon, Ca
3/26
4.97
31:20 [] 6:19
KE
Thika
3/26
4.97
31:20 [] 6:19
KE
Thika
1/5
4.97
31:22 [] 6:19
US
Braselton, GA
8/12
18.64
01:57:44 [] 6:19
GH
Accra
9/27
1.00
06:19 [] 6:19
US
Hollister
3/2
18.64
01:57:42 [] 6:19
KE
Thika
8/8
6.21
39:14 [] 6:19
GH
Accra, Ghana
1/1
11.81
01:14:38 [] 6:20
KE
Eldoret
1/5
17.40
01:50:00 [] 6:20
KE
Eldoret, Kenya
6/29
3.10
19:36 [] 6:20
US
Fremont,Ca
8/29
6.34
40:06 [] 6:20
KE
Nairobi
3/16
3.00
18:59 [] 6:20
US
Saratoga, Ca
8/10
10.56
01:06:51 [] 6:20
KE
Nairobi
9/14
9.32
59:00 [] 6:20
KE
Nairobi
11/4
6.20
39:15 [] 6:20
US
Camden
12/1
18.64
01:58:00 [] 6:20
KE
Nairobi, Kenya
6/4
18.64
01:58:00 [] 6:20
KE
Eldoret, Kenya
2/23
18.64
01:58:02 [] 6:20
KE
Thika
3/1
9.94
01:02:56 [] 6:20
KE
thika
3/1
9.94
01:02:56 [] 6:20
KE
thika
12/5
9.32
59:02 [] 6:21
KE
nairobi
12/15
1.61
10:12 [] 6:21
US
San Juan Bautista, California
12/7
9.94
01:03:00 [] 6:21
KE
Thika, Kenya
12/12
9.94
01:03:00 [] 6:21
KE
Nairobi, Kenya
3/16
3.11
19:43 [] 6:21
US
Haddonfield
9/9
18.64
01:58:12 [] 6:21
GH
Accra, Ghana
9/26
7.46
47:20 [] 6:21
KE
Nairobi
3/5
7.46
47:20 [] 6:21
KE
THIKA
4/28
6.21
39:25 [] 6:21
US
Dedham, MA
9/8
25.04
02:39:04 [] 6:22
KE
Nairobi
12/10
11.81
01:15:00 [] 6:22
KE
Nairobi, kenya
7/7
23.61
02:30:00 [] 6:22
KE
Eldoret, Kenya
2/23
18.64
01:58:27 [] 6:22
KE
9/13
18.64
01:58:28 [] 6:22
GH
Accra, Ghana
1/31
9.32
59:16 [] 6:22
KE
Nairobi
9/11
11.81
01:15:08 [] 6:22
IT
siena
10/3
15.53
01:38:47 [] 6:22
KE
Nairobi
12/13
10.40
01:06:13 [] 6:23
US
Los Gatos, Ca
3/7
7.46
47:29 [] 6:23
KE
Thika
10/31
9.94
01:03:26 [] 6:23
KE
Nairobi, Kenya
10/10
1.00
06:23 [] 6:23
US
11/24
18.64
01:59:00 [] 6:24
KE
12/15
18.64
01:59:00 [] 6:24
KE
3/7
1.00
06:23 [] 6:23
US
4/7
10.00
01:03:50 [] 6:23
US
Washington, D.C.
9/4
6.15
39:17 [] 6:24
US
Wichita Kansas
10/8
11.18
01:11:25 [] 6:24
KE
Nairobi
7/24
12.52
01:20:00 [] 6:24
US
San Ramon,Ca
1/5
22.06
02:21:00 [] 6:24
KE
Eldoret, Kenya
2/2
6.30
40:18 [] 6:24
US
Los Gatos, Ca
8/2
9.44
01:00:25 [] 6:24
KE
Nairobi, Kenya
12/4
18.64
01:59:17 [] 6:24
KE
Nairobi
5/27
3.19
20:25 [] 6:25
US
Brisbane, Ca.
1/26
3.11
19:55 [] 6:25
US
Atlanta, GA
8/3
6.21
39:47 [] 6:25
KE
Accra, Ghana
11/22
3.10
19:52 [] 6:25
US
Grants Pass, Or.
7/14
7.80
50:00 [] 6:25
US
San Jose,CA
9/18
10.80
01:09:14 [] 6:25
KE
Nairobi
1/25
8.70
55:47 [] 6:25
KE
Nairobi
8/23
9.94
01:03:47 [] 6:25
KE
Nairobi
9/26
2.00
12:50 [] 6:25
US
Hollister
7/14
4.00
25:41 [] 6:26
US
Decatur, GA
8/5
4.97
31:57 [] 6:26
US
San Francisco, California
7/4
6.21
39:55 [] 6:26
US
Atlanta, GA
7/7
3.11
20:00 [] 6:27
US
11/16
8.08
52:00 [] 6:27
KE
Nairobi, Kenya
12/10
11.81
01:16:00 [] 6:27
KE
Thika, Kenya
3/17
3.10
19:57 [] 6:27
US
4/11
12.43
01:20:00 [] 6:27
IT
Siena
7/5
4.97
32:00 [] 6:27
KE
Nairobi
7/28
18.64
02:00:00 [] 6:27
KE
Iten, Kenya
8/30
8.70
56:00 [] 6:27
KE
nairobi
9/15
21.75
02:20:00 [] 6:27
ZA
Durban, South Africa
10/31
9.32
60:00 [] 6:27
KE
Nairobi, Kenya
11/17
18.64
02:00:00 [] 6:27
KE
Thika, Kenya
12/29
21.75
02:20:00 [] 6:27
KE
Eldoret, Kenya
1/3
18.64
02:00:00 [] 6:27
KE
3/3
9.32
60:00 [] 6:27
KE
Thika
3/16
18.64
02:00:00 [] 6:27
KE
Eldoret kenya
4/18
9.32
60:00 [] 6:27
IT
cappucini
8/3
15.53
01:40:00 [] 6:27
KE
Iten, Kenya
8/9
6.21
40:00 [] 6:27
KE
Iten, Kenya
9/2
15.53
01:40:00 [] 6:27
JP
9/15
18.64
02:00:03 [] 6:27
KE
Nairobi
9/25
6.21
40:00 [] 6:27
KE
Nairobi
10/30
10.56
01:08:00 [] 6:27
KE
Nairobi, Kenya
10/29
6.21
40:00 [] 6:27
KE
11/26
10.56
01:08:00 [] 6:27
KE
Thika, Kenya
11/19
6.21
40:00 [] 6:27
KE
Nairobi, Kenya
12/1
6.21
40:00 [] 6:27
KE
Nairobi, Kenya
12/3
6.21
40:00 [] 6:27
KE
Nairobi, Kenya
12/26
6.21
40:00 [] 6:27
KE
Nairobi, Kenya
12/19
10.56
01:08:00 [] 6:27
KE
Thika, Kenya
3/4
11.18
01:12:00 [] 6:27
KE
Thika
3/12
6.21
40:00 [] 6:27
IT
Siena
3/27
6.21
40:00 [] 6:27
IT
Cappuccini
6/4
6.21
40:00 [] 6:27
KE
Eldoret, Kenya
6/5
6.21
40:00 [] 6:27
KE
Eldoret, Kenya
2/15
21.75
02:20:11 [] 6:27
KE
Thika
2/15
21.75
02:20:11 [] 6:27
KE
Thika
9/29
5.30
34:10 [] 6:27
IN
Navi-Mumbai
3/18
11.18
01:12:05 [] 6:27
KE
Thika
9/2
26.20
02:49:00 [] 6:28
ZA
9/21
9.94
01:04:07 [] 6:27
KE
Nairobi
9/28
11.18
01:12:08 [] 6:27
KE
nairobi
9/3
11.18
01:12:13 [] 6:28
KE
Nairobi
3/10
4.97
32:07 [] 6:28
US
Palo Alto, CA
6/10
11.81
01:16:20 [] 6:28
KE
Thika
9/28
26.20
02:49:26 [] 6:29
US
Boston, Mass
7/12
1.05
06:48 [] 6:29
US
Berkeley,CA
8/31
9.57
01:02:00 [] 6:29
KE
Nairobi
7/4
6.21
40:14 [] 6:29
US
Atlanta, GA
12/8
4.97
32:12 [] 6:29
US
Spokane, WA
3/21
3.73
24:10 [] 6:29
KE
thika
7/13
3.36
21:47 [] 6:29
US
7/14
27.34
02:57:12 [] 6:29
KE
Nairobi
7/16
3.36
21:47 [] 6:29
US
7/4
3.10
20:06 [] 6:30
US
Morgan Hill, CA
2/2
26.20
02:50:00 [] 6:30
AU
Perth
11/17
13.10
01:25:05 [] 6:30
US
Philadelphia
1/16
13.10
01:25:06 [] 6:30
US
Philadelphia, Penn
7/9
10.69
01:09:29 [] 6:31
KE
Nairobi
10/21
10.00
01:05:00 [] 6:30
US
Atlanta, GA
9/25
10.56
01:08:40 [] 6:31
KE
Nairobi
3/1
8.70
56:34 [] 6:31
KE
Thika
10/30
3.85
25:03 [] 6:31
US
Wichita
7/25
5.80
37:45 [] 6:31
US
Saratoga, CA
9/16
11.18
01:12:46 [] 6:31
KE
Nairobi
10/29
7.46
48:34 [] 6:31
KE
Nairobi, Kenya
12/16
26.10
02:50:00 [] 6:31
ZA
5/11
3.54
23:04 [] 6:31
US
Saratoga, Ca
7/25
9.20
60:00 [] 6:32
KE
Nairobi, Kenya
10/10
10.56
01:08:52 [] 6:32
KE
Nairobi
8/3
11.18
01:12:57 [] 6:32
KE
Nairobi, Kenya
3/2
3.16
20:38 [] 6:32
US
11/12
10.56
01:09:00 [] 6:32
KE
Nairobi, Kenya
11/5
10.56
01:09:00 [] 6:32
KE
Thika, Kenya
1/2
18.64
02:01:48 [] 6:33
KE
Eldoret
2/3
26.20
02:51:12 [] 6:33
AE
Dubai
3/14
1.24
08:06 [] 6:32
KE
Thika town
7/16
4.02
26:17 [] 6:33
US
11/26
9.32
01:00:57 [] 6:33
KE
6/22
18.64
02:02:00 [] 6:33
KE
Thika
6/18
4.97
32:33 [] 6:33
IN
SAI Kandivali Mumbai
12/7
8.70
57:00 [] 6:34
KE
7/17
6.70
43:56 [] 6:34
US
Cambridge
3/30
4.68
30:42 [] 6:34
US
7/7
28.03
03:03:50 [] 6:34
US
Folsom, Ca
9/30
6.21
40:45 [] 6:34
US
Pacific Grove
8/31
7.46
49:00 [] 6:35
KE
nairobi
7/18
5.17
34:00 [] 6:35
US
San Jose, CA
3/23
3.10
20:24 [] 6:35
US
10/14
1.00
06:35 [] 6:35
US
Hollister
8/10
6.84
45:02 [] 6:36
KE
Nairobi
8/3
8.50
56:00 [] 6:36
US
3/31
4.97
32:46 [] 6:36
KE
thika
2/2
4.97
32:46 [] 6:36
US
Tallahassee, FL
1/20
18.64
02:02:57 [] 6:36
JP
Sawara
12/3
12.43
01:22:00 [] 6:36
KE
Thika, Kenya
12/15
18.64
02:03:00 [] 6:36
KE
Nairobi, Kenya
1/5
18.64
02:03:00 [] 6:36
KE
Thika
3/2
23.61
02:35:47 [] 6:36
KE
Thika
11/16
7.46
49:15 [] 6:37
KE
3/2
8.08
53:20 [] 6:37
KE
Thika
11/19
11.81
01:18:00 [] 6:37
KE
Thika, Kenya
9/3
8.39
55:25 [] 6:37
KE
Nairobi
9/24
11.62
01:16:45 [] 6:37
KE
Nairobi
2/6
26.20
02:53:04 [] 6:37
US
Miami, Fla
3/19
4.60
30:26 [] 6:38
KE
Thika
7/20
5.59
37:00 [] 6:37
KE
Nairobi
7/14
3.11
20:35 [] 6:38
ZA
Hoedspruit
9/19
9.57
01:03:20 [] 6:38
KE
nairobi
7/16
7.02
46:29 [] 6:38
KE
Nairobi
9/18
6.01
39:48 [] 6:38
US
Wichita Kansas
7/8
4.00
26:30 [] 6:38
US
Utica, New York
3/14
6.20
41:05 [] 6:38
SA
Riyadh, Saudi Arabia
4/13
21.75
02:24:07 [] 6:38
KE
Thika
7/4
7.46
49:29 [] 6:39
KE
Nairobi
6/27
5.59
37:04 [] 6:38
KE
Thika
10/4
11.00
01:13:00 [] 6:39
HK
yuen long
7/7
5.00
33:12 [] 6:39
GB
Fleet
11/27
9.00
59:45 [] 6:39
US
Atlanta, GA
11/14
9.94
01:06:00 [] 6:39
KE
Nairobi, kenya
5/6
11.18
01:14:20 [] 6:39
KE
Thika
9/28
10.44
01:09:26 [] 6:40
KE
Nairobi
11/6
8.08
53:46 [] 6:40
KE
Nairobi
12/4
12.60
01:23:50 [] 6:40
US
Los Gatos, Ca
12/7
9.32
01:02:00 [] 6:40
KE
3/24
13.10
01:27:10 [] 6:40
US
Wilmigton, De
7/4
3.10
20:38 [] 6:40
US
Portland Oregon
1/12
4.80
31:57 [] 6:40
PW
8/5
15.30
01:41:52 [] 6:40
US
12/4
8.02
53:25 [] 6:40
US
Wichita kansas
1/29
18.64
02:04:14 [] 6:40
KE
Nairobi
3/20
9.10
01:00:39 [] 6:40
US
San Jose
7/13
3.00
20:00 [] 6:40
US
Ontario, ca
7/16
6.63
44:12 [] 6:40
US
Saratoga, CA
11/10
21.75
02:25:00 [] 6:41
KE
Thika, Kenya
6/8
18.64
02:04:20 [] 6:41
KE
Thika
6/16
30.60
03:24:12 [] 6:41
US
Folsom, Ca
2/25
12.43
01:22:57 [] 6:41
KE
8/25
3.78
25:15 [] 6:41
PW
3/2
9.94
01:06:25 [] 6:41
KE
Thika
3/2
9.94
01:06:25 [] 6:41
KE
Thika
9/4
3.21
21:29 [] 6:42
US
8/4
6.21
41:35 [] 6:42
US
Cape Elizabeth, Maine
8/9
4.00
26:47 [] 6:42
US
12/15
9.32
01:02:24 [] 6:42
US
San Juan Bautista, California
9/7
9.20
01:01:38 [] 6:43
KE
Nairobi
3/4
11.81
01:19:07 [] 6:43
KE
Thika
8/13
7.46
50:00 [] 6:43
KE
Nairobi
10/31
7.46
50:00 [] 6:43
KE
Thika, Kenya
11/8
7.46
50:00 [] 6:43
KE
Thika, Kenya
12/12
7.46
50:00 [] 6:43
KE
Thika, Kenya
9/4
5.22
35:00 [] 6:43
US
Saratoga, CA
12/16
3.10
20:47 [] 6:43
US
Fremont,Ca
7/29
14.91
01:40:00 [] 6:43
KE
Iten, Kenya
7/31
11.18
01:15:00 [] 6:43
KE
Eldoret, Kenya
10/11
3.14
21:04 [] 6:43
US
8/21
11.12
01:14:41 [] 6:43
KE
Nairobi
12/29
4.76
31:58 [] 6:43
US
Saratoga, Ca
2/4
26.20
02:56:02 [] 6:44
ES
Madrid, Spain
7/24
1.86
12:30 [] 6:43
US
Cardinal Newman HS-Santa Rosa,CA
7/27
2.51
16:52 [] 6:44
US
9/18
10.25
01:08:53 [] 6:44
KE
Nairobi
9/18
3.18
21:22 [] 6:44
US
9/24
7.44
50:00 [] 6:44
US
Saratoga, CA
9/26
9.32
01:02:38 [] 6:44
KE
Nairobi
9/13
3.57
24:00 [] 6:44
US
Saratoga
11/7
10.20
01:08:35 [] 6:44
PW
Koror
7/3
8.08
54:22 [] 6:44
CA
Calgary
7/30
13.67
01:32:00 [] 6:44
KE
Eldoret, Kenya
7/26
6.54
44:03 [] 6:45
US
Salinas
7/15
5.00
33:41 [] 6:45
US
Castro Valley, California
12/3
9.94
01:07:00 [] 6:45
KE
Narobi, Kenya
12/13
9.94
01:07:00 [] 6:45
KE
Thika, Kenya
1/2
9.94
01:07:00 [] 6:45
KE
3/24
3.60
24:16 [] 6:45
US
Los Gatos, Ca
6/16
1.86
12:32 [] 6:44
US
Healdsburg,CA
7/11
8.00
53:56 [] 6:45
US
Evanston
12/6
16.78
01:53:12 [] 6:45
KE
nairobi
6/23
3.11
21:00 [] 6:46
US
SF,CA
8/1
9.32
01:02:58 [] 6:46
KE
Nairobi, Kenya
9/16
6.21
41:58 [] 6:46
US
Alameda,CA
12/11
9.32
01:03:00 [] 6:46
KE
Thika, Kenya
1/16
4.70
31:46 [] 6:46
US
San Francisco, Ca
1/5
15.53
01:45:00 [] 6:46
KE
Nairobi, Kenya
12/15
6.21
42:00 [] 6:46
KE
Nairobi, Kenya
2/4
13.00
01:27:55 [] 6:46
US
Los Gatos, Ca
7/9
5.32
36:00 [] 6:47
US
San Jose, CA
1/26
3.11
21:03 [] 6:47
US
10/11
7.65
51:49 [] 6:47
US
San Jose, CA
3/12
3.25
22:01 [] 6:47
US
9/11
9.00
01:01:00 [] 6:47
US
4/18
9.00
01:01:00 [] 6:47
KE
Thika
5/27
15.53
01:45:16 [] 6:47
KE
Thika
10/31
8.70
59:00 [] 6:47
KE
Thika, Kenya
3/7
5.59
37:54 [] 6:47
KE
12/6
10.20
01:09:11 [] 6:47
US
Los Gatos, Ca
3/2
18.64
02:06:26 [] 6:47
JP
3/11
6.21
42:07 [] 6:47
KE
Thika town
3/27
7.46
50:38 [] 6:48
KE
Thika
5/23
6.03
40:56 [] 6:48
KE
Thika
2/1
26.20
02:57:58 [] 6:48
ZA
Cape Town
3/6
13.05
01:28:37 [] 6:48
KE
THIKA
7/22
6.01
40:50 [] 6:48
US
Santa Cruz, CA
8/1
6.21
42:12 [] 6:48
GH
Accra, Ghana
12/9
10.00
01:08:00 [] 6:48
JP
11/3
5.00
34:01 [] 6:49
US
7/10
3.11
21:10 [] 6:49
US
Santa Rosa,CA
11/27
8.08
55:00 [] 6:49
KE
Eldoret, Kenya
6/5
16.16
01:50:00 [] 6:49
KE
Eldoret, Kenya
4/3
5.00
34:03 [] 6:49
US
4/3
5.00
34:03 [] 6:49
US
12/8
18.64
02:07:00 [] 6:49
KE
Nairobi, Kenya
3/3
31.10
03:31:57 [] 6:49
US
Long Island, NY
4/15
26.20
02:58:30 [] 6:49
US
Boston, Mass
9/7
6.60
45:00 [] 6:50
US
9/29
6.21
42:21 [] 6:49
US
Rocklin,CA
11/19
10.56
01:12:00 [] 6:49
KE
Thika, Kenya
12/19
10.56
01:12:00 [] 6:49
KE
2/23
44.90
05:06:10 [] 6:50
US
Arlington, va
4/10
10.56
01:12:00 [] 6:49
IT
Siena
3/5
4.97
33:54 [] 6:50
KE
Thika
6/29
3.11
21:13 [] 6:50
US
Ceres,CA
8/4
15.53
01:46:00 [] 6:50
KE
Eldoret, Kenya
10/9
6.40
43:41 [] 6:50
US
Belmont, MA
6/2
6.21
42:23 [] 6:50
US
Alameda,CA
7/7
3.11
21:14 [] 6:51
US
Chabot College-Hayward,CA
3/10
3.10
21:10 [] 6:50
SA
Riyadh, Saudi Arabia
11/11
10.00
01:08:20 [] 6:50
US
Oley
7/31
6.62
45:15 [] 6:51
US
10/6
5.65
38:37 [] 6:51
US
Belmont, CA
11/5
12.43
01:25:00 [] 6:51
KE
Thika, Kenya
7/7
3.11
21:16 [] 6:51
US
Ukiah,CA
11/14
9.94
01:08:00 [] 6:51
KE
Thika, Kenya
3/29
3.60
24:38 [] 6:51
US
Los Gatos, Ca
3/23
5.47
37:26 [] 6:51
US
Los Gatos, Ca
6/9
3.11
21:17 [] 6:52
US
San Francisco,CA
9/20
8.57
58:44 [] 6:51
KE
Nairobi
4/9
6.84
46:53 [] 6:52
US
Los Gatos, Ca
12/28
12.43
01:25:16 [] 6:52
KE
Nairobi
2/27
4.00
27:26 [] 6:52
US
4/23
4.00
27:26 [] 6:52
US
3/4
4.00
27:27 [] 6:52
US
Icy Bend
10/12
9.32
01:03:58 [] 6:52
KE
Nairobi
11/5
11.18
01:16:46 [] 6:52
KE
Nairobi, Kenya
12/5
9.32
01:04:00 [] 6:52
KE
Nairobi, Kenya
12/11
9.32
01:04:00 [] 6:52
KE
Nairobi, Kenya
9/30
6.21
42:41 [] 6:53
US
Fairfield,CA
9/9
3.11
21:23 [] 6:53
US
Brentwood,CA
12/31
13.67
01:34:00 [] 6:53
KE
Thika
4/9
13.67
01:34:00 [] 6:53
IT
cappucin
6/24
11.18
01:17:00 [] 6:54
KE
Thika
10/3
10.01
01:08:58 [] 6:54
US
Wichita Kansas
3/9
12.15
01:23:42 [] 6:54
US
Campbell, ca
7/18
13.10
01:30:17 [] 6:54
US
7/8
3.00
20:41 [] 6:54
US
7/5
8.70
60:00 [] 6:54
JP
7/22
13.05
01:30:00 [] 6:54
JP
9/15
9.10
01:02:45 [] 6:54
US
Exeter, NH
11/19
8.70
60:00 [] 6:54
KE
11/27
8.70
60:00 [] 6:54
KE
Nairobi, Kenya
12/21
8.70
60:00 [] 6:54
KE
1/4
8.70
60:00 [] 6:54
KE
Eldoret, Kenya
7/17
8.70
60:00 [] 6:54
KE
kangema
10/12
9.32
01:04:17 [] 6:54
KE
Nairobi
12/10
6.21
42:50 [] 6:54
KE
Nairobi
8/4
10.00
01:09:00 [] 6:54
US
9/4
7.46
51:29 [] 6:55
KE
Nairobi
3/14
6.21
42:51 [] 6:54
KE
Thika
3/19
4.97
34:18 [] 6:55
KE
thika
3/28
4.50
31:03 [] 6:54
US
9/21
9.44
01:05:15 [] 6:55
KE
Nairobi
3/1
9.32
01:04:25 [] 6:55
KE
Thika
11/29
4.00
27:40 [] 6:55
US
12/11
4.41
30:31 [] 6:56
US
8/10
6.21
43:00 [] 6:56
KE
Nairobi
8/20
8.45
58:31 [] 6:56
KE
Nairobi
10/7
13.00
01:30:00 [] 6:56
US
Portland, Or
2/25
3.50
24:15 [] 6:56
US
3/20
9.32
01:04:36 [] 6:56
KE
Thika
8/29
3.00
20:48 [] 6:56
US
7/21
3.11
21:34 [] 6:57
ZA
Hoedspruit
10/10
10.00
01:09:23 [] 6:57
US
Banks, Or
11/21
9.94
01:09:00 [] 6:57
KE
Thika, Kenya
12/21
9.94
01:09:00 [] 6:57
KE
Eldoret, Kenya
4/3
9.94
01:09:00 [] 6:57
KE
Thika
7/19
7.00
48:37 [] 6:57
US
Burlington, MA
9/17
7.20
50:00 [] 6:57
US
Pittsfield, MA
7/1
13.42
01:33:13 [] 6:57
CA
Calgary
9/21
5.90
41:00 [] 6:57
US
Campbell, CA
1/5
1.00
06:57 [] 6:57
US
Hollister
4/14
3.11
21:37 [] 6:58
US
Golden Gate Park-SF,CA
11/8
6.29
43:46 [] 6:58
US
12/7
9.32
01:04:51 [] 6:58
KE
nairobi
3/4
9.94
01:09:12 [] 6:58
KE
Thika
4/22
10.60
01:13:48 [] 6:58
US
Los Gatos, Ca
12/3
4.35
30:18 [] 6:58
US
12/28
1.00
06:58 [] 6:58
US
Hollister
3/7
5.59
38:57 [] 6:58
KE
THIKA
9/2
3.73
26:00 [] 6:59
ZA
3/26
2.24
15:37 [] 6:59
KE
Thika
7/9
9.32
01:05:00 [] 6:59
KE
Thika
12/3
9.32
01:05:00 [] 6:59
KE
12/7
9.32
01:05:00 [] 6:59
KE
Thika, Kenya
3/1
12.74
01:28:51 [] 6:59
US
Los Gatos, Ca
7/4
6.00
41:51 [] 6:59
US
Elmhurst IL
9/5
8.60
60:00 [] 6:59
US
7/24
8.00
55:50 [] 6:59
US
9/8
7.40
51:39 [] 6:59
US
San Francisco, CA
3/4
11.18
01:18:02 [] 6:59
KE
Thika
7/22
6.00
41:54 [] 6:59
US
Santa Cruz, California
9/30
18.01
02:05:45 [] 6:59
US
Wichita kansas
12/8
12.89
01:30:02 [] 7:00
US
Wichita Kansa
1/28
12.74
01:29:00 [] 7:00
KE
Eldoret, Kenya
8/30
6.50
45:25 [] 7:00
US
7/10
5.10
35:39 [] 7:00
US
Belmont, MA
9/25
5.40
37:45 [] 7:00
US
Belmont, MA
3/10
5.50
38:28 [] 7:00
US
Wichita kansas
4/10
14.91
01:44:17 [] 7:00
KE
Thika
5/27
3.11
21:45 [] 7:01
US
Brisbane,CA
7/11
16.16
01:53:00 [] 7:00
KE
Eldoret
7/29
7.20
50:23 [] 7:00
US
8/1
6.23
43:35 [] 7:00
US
Beaverton, Oregon
4/5
3.38
23:39 [] 7:00
US
San Ramon,CA
7/14
2.00
14:00 [] 7:00
US
Ontario, CA
7/17
6.00
42:00 [] 7:00
US
8/30
1.00
07:00 [] 7:00
US
8/31
8.00
56:00 [] 7:00
US
9/14
14.60
01:42:12 [] 7:00
US
Bartlett, NH
10/10
3.10
21:42 [] 7:00
US
3/22
8.08
56:34 [] 7:01
IT
Siena
3/27
8.08
56:34 [] 7:01
IT
Cappucini hills
4/28
6.21
43:28 [] 7:00
US
San Jose,CA
7/18
1.42
09:57 [] 7:01
US
10/9
5.12
35:54 [] 7:01
US
Wichita Kansas
3/8
6.40
44:53 [] 7:01
US
7/8
10.00
01:10:08 [] 7:01
US
Morton Grove
7/28
7.16
50:14 [] 7:01
US
Monterey
12/18
12.60
01:28:24 [] 7:01
US
Los Gatos, Ca
12/19
15.53
01:49:00 [] 7:02
KE
Thika, Kenya
12/31
15.53
01:49:00 [] 7:02
KE
4/13
9.00
01:03:10 [] 7:02
US
Saluda, NC
5/2
5.00
35:05 [] 7:01
US
7/21
4.16
29:12 [] 7:01
IN
Pune
9/20
10.05
01:10:34 [] 7:02
US
11/3
3.11
21:50 [] 7:02
US
Serenbe, GA
11/28
4.40
30:54 [] 7:02
US
10/4
3.25
22:50 [] 7:02
US
3/8
3.93
27:37 [] 7:02
US
Campbell, ca
3/20
9.32
01:05:29 [] 7:02
KE
Thika
8/7
2.30
16:10 [] 7:02
US
San Francisco, CA
9/22
15.53
01:49:10 [] 7:02
KE
Nairobi
5/18
6.21
43:39 [] 7:02
US
Sacramento,CA
6/7
11.18
01:18:35 [] 7:02
KE
Thika
2/5
26.20
03:04:13 [] 7:02
CL
Santiago, Chile
3/4
10.30
01:12:26 [] 7:02
US
Los Gatos, Ca
4/28
13.10
01:32:07 [] 7:02
US
7/6
6.65
46:47 [] 7:03
US
7/19
8.21
57:45 [] 7:03
US
Salinas
3/2
8.40
59:07 [] 7:03
US
Los Gatos, Ca
7/12
7.10
50:00 [] 7:03
US
10/31
9.94
01:10:00 [] 7:03
KE
nair
11/16
4.97
35:00 [] 7:03
KE
Nairobi, Kenya
3/28
9.94
01:10:00 [] 7:03
IT
Cappucini hills
4/4
9.94
01:10:00 [] 7:03
IT
Siena
9/30
13.06
01:32:00 [] 7:03
US
7/31
9.60
01:07:39 [] 7:03
US
7/27
8.00
56:24 [] 7:03
US
Highland, California
12/14
4.25
29:58 [] 7:04
US
1/3
6.02
42:27 [] 7:04
US
12/8
3.11
21:56 [] 7:04
US
Pacific Grovve
3/1
10.02
01:10:40 [] 7:04
US
Wichita kansas
5/11
3.85
27:09 [] 7:04
US
Los Gatos, Ca
3/27
5.50
38:49 [] 7:04
US
10/9
8.50
60:00 [] 7:04
US
Peachtree City, GA
1/10
7.32
51:42 [] 7:04
US
Los Gatos, Ca
7/30
6.40
45:13 [] 7:04
KE
Nairobi, Kenya
3/23
16.60
01:57:18 [] 7:04
US
Cupertino
7/27
6.32
44:40 [] 7:05
US
San Jose, CA
1/28
16.16
01:54:12 [] 7:05
KE
Nairobi
2/28
5.97
42:12 [] 7:05
KE
this is
8/5
4.97
35:09 [] 7:05
US
Crissy Field-San Francisco,CA
11/14
5.50
38:53 [] 7:05
US
11/9
10.56
01:14:40 [] 7:05
KE
Nairobi
7/5
9.27
01:05:35 [] 7:05
US
7/7
3.11
22:00 [] 7:05
CA
Calgary
11/29
3.11
22:00 [] 7:05
PW
12/8
3.11
22:00 [] 7:05
PW
3/12
6.21
43:56 [] 7:05
KE
Thika
3/25
3.11
22:00 [] 7:05
KE
Thika town
7/4
6.21
43:56 [] 7:05
US
Spreckels,CA
12/15
1.50
10:37 [] 7:05
US
San Juan Bautista
9/8
13.10
01:32:44 [] 7:05
US
Canby Oregon
12/7
9.32
01:06:00 [] 7:05
KE
Nairobi, Kenya
3/25
9.60
01:07:58 [] 7:05
US
Los Gatos, Ca
4/6
9.32
01:06:00 [] 7:05
IT
Firenze
4/12
9.32
01:06:00 [] 7:05
KE
Thika
7/11
10.00
01:10:49 [] 7:05
US
12/31
15.53
01:50:00 [] 7:05
KE
12/22
15.53
01:50:00 [] 7:05
KE
Nairobi, Kenya
12/15
15.53
01:50:00 [] 7:05
KE
Thika
8/31
6.21
44:00 [] 7:05
GH
7/18
6.21
44:00 [] 7:05
KE
7/21
3.29
23:20 [] 7:06
IN
Pune
7/31
7.70
54:36 [] 7:06
US
Belmont, MA
7/26
4.01
28:27 [] 7:06
US
9/30
6.29
44:38 [] 7:06
CA
Saskatoon River Valley
2/9
10.60
01:15:12 [] 7:06
US
Los Gatos, Ca
3/18
6.21
44:05 [] 7:06
KE
Thika town
7/7
6.00
42:38 [] 7:07
US
Utica, New York
7/23
9.14
01:05:00 [] 7:07
US
Salinas
8/29
9.00
01:04:00 [] 7:07
US
9/19
10.38
01:13:49 [] 7:07
KE
Nairobi
10/29
9.32
01:06:16 [] 7:07
KE
Thika
3/9
18.02
02:08:08 [] 7:07
US
Wichita kansas
9/12
5.00
35:34 [] 7:07
US
5/25
7.46
53:05 [] 7:08
US
Concord,CA
7/8
2.75
19:35 [] 7:08
US
Lions Park, Cheyenne, Wyoming
7/5
7.30
52:00 [] 7:08
US
4/7
13.12
01:33:27 [] 7:08
US
San Francisco, Ca
4/17
4.25
30:16 [] 7:08
US
4/24
3.30
23:30 [] 7:08
US
7/27
6.00
42:45 [] 7:08
US
Charlestown, MA
11/29
8.70
01:02:00 [] 7:08
KE
11/16
8.70
01:02:00 [] 7:08
KE
11/6
8.70
01:02:00 [] 7:08
KE
Nairobi, Kenya
3/4
3.30
23:31 [] 7:08
US
10/25
6.90
49:11 [] 7:08
US
Saratoga, Ca
6/15
13.10
01:33:22 [] 7:08
US
Lake Tahoe
9/11
3.00
21:24 [] 7:08
US
Salinas
11/9
8.08
57:39 [] 7:09
KE
Nairobi, Kenya
7/28
3.11
22:12 [] 7:09
US
Castro Valley, California
12/8
3.11
22:12 [] 7:09
PW
koror〜airai
3/22
16.97
02:01:09 [] 7:09
US
Los Gatos, Ca
6/7
19.19
02:16:58 [] 7:09
US
Los Gatos/Campbell/San Jose/Santa Clara, ca
6/13
5.25
37:28 [] 7:09
US
10/3
5.50
39:16 [] 7:09
US
10/12
3.12
22:17 [] 7:09
PW
koror
12/11
12.43
01:28:45 [] 7:09
KE
Nairobi
7/6
4.20
30:00 [] 7:09
US
7/24
5.60
40:00 [] 7:09
US
9/3
1.40
10:00 [] 7:09
US
Orinda,CA
9/7
4.20
30:00 [] 7:09
US
12/26
9.94
01:11:00 [] 7:09
KE
7/4
11.50
01:22:12 [] 7:09
GB
Bracknell
7/13
6.81
48:40 [] 7:09
US
San Jose, CA
8/2
3.75
26:49 [] 7:10
US
Salinas
7/25
3.06
21:53 [] 7:10
US
7/21
9.53
01:08:10 [] 7:10
US
9/11
6.15
44:00 [] 7:10
US
Saratoga, CA
3/6
8.20
58:40 [] 7:10
US
12/28
11.18
01:20:00 [] 7:10
KE
Bomet, Kenya
7/15
13.10
01:33:46 [] 7:10
US
Napa, CA
7/24
5.62
40:14 [] 7:10
US
3/14
10.00
01:11:36 [] 7:10
US
Wichita kansas
9/13
2.35
16:50 [] 7:10
US
Saratoga, CA
7/17
5.30
37:59 [] 7:10
US
Belmont, MA
7/31
6.35
45:30 [] 7:10
US
Salinas
9/4
3.00
21:30 [] 7:10
US
7/9
3.11
22:17 [] 7:11
ZA
Grahamstown
9/4
5.90
42:19 [] 7:11
US
Belmont, MA
6/23
13.10
01:34:00 [] 7:11
US
Atlanta, GA
7/6
5.00
35:53 [] 7:11
US
Beaverton Oregon
8/28
8.08
58:00 [] 7:11
KE
nairobi
9/27
8.50
01:01:00 [] 7:11
US
Salinas
7/18
8.00
57:27 [] 7:11
US
Kenilworth
10/6
6.21
44:35 [] 7:11
US
Livermore,CA
5/2
3.11
22:20 [] 7:12
US
Beals Point-Granite Bay,CA
7/22
3.10
22:16 [] 7:11
US
7/24
8.61
01:01:52 [] 7:12
US
Saratoga, CA
10/12
5.25
37:43 [] 7:12
US
1/24
11.18
01:20:18 [] 7:11
KE
Nairobi
7/29
10.10
01:12:35 [] 7:12
US
Redlands, California
8/2
10.31
01:14:08 [] 7:12
US
1/4
9.32
01:07:00 [] 7:12
KE
Nairobi, Kenya
1/12
18.64
02:14:00 [] 7:12
KE
Eldoret
9/20
4.25
30:34 [] 7:12
US
9/20
1.71
12:18 [] 7:12
US
San Jose, CA
11/6
5.50
39:35 [] 7:12
US
7/4
6.25
45:00 [] 7:12
US
9/7
6.21
44:42 [] 7:12
ZA
Hoedspruit
9/10
8.33
60:00 [] 7:13
KE
Nairobi
4/7
18.64
02:14:15 [] 7:13
JP
11/14
1.86
13:24 [] 7:12
IN
SAI Kandivali Mumbai
7/14
16.00
01:55:20 [] 7:13
US
Cambridge, MA
5/16
5.00
36:03 [] 7:13
US
7/12
5.27
38:00 [] 7:13
US
Salinas
8/2
7.00
50:29 [] 7:13
US
Burlington, MA
12/23
15.53
01:52:00 [] 7:13
KE
8/19
14.00
01:41:00 [] 7:13
US
1/18
6.00
43:18 [] 7:13
US
6/30
6.21
44:49 [] 7:13
US
Vallejo,CA
7/10
7.20
52:00 [] 7:14
US
9/19
8.31
60:00 [] 7:14
US
7/16
3.23
23:20 [] 7:14
IN
Pune
5/4
62.14
07:29:00 [] 7:14
US
Sacramento, California
2/11
3.00
21:41 [] 7:14
US
11/1
5.50
39:46 [] 7:14
US
7/24
8.50
01:01:30 [] 7:15
US
Atlanta, GA
11/22
7.33
53:03 [] 7:15
ZA
Hoedspruit
9/19
12.43
01:30:00 [] 7:15
KE
Mt Kenya
9/26
12.43
01:30:00 [] 7:15
KE
Kiambu
11/23
12.43
01:30:00 [] 7:15
KE
Thika, Kenya
12/4
5.00
36:12 [] 7:15
US
4/5
12.43
01:30:00 [] 7:15
IT
Firenze
10/8
2.17
15:43 [] 7:14
ZA
hoedspruit
11/1
9.94
01:12:00 [] 7:15
KE
Nairobi
10/31
9.94
01:12:00 [] 7:15
KE
Thika, Kenya
11/9
9.94
01:12:00 [] 7:15
KE
Thika, Kenya
11/28
9.94
01:12:00 [] 7:15
KE
Thika, Kenya
11/2
9.94
01:12:00 [] 7:15
KE
Thika, Kenya
1/3
9.94
01:12:00 [] 7:15
KE
12/21
9.94
01:12:00 [] 7:15
KE
Nairobi, Kenya
12/21
9.94
01:12:00 [] 7:15
KE
Thika
3/24
4.97
36:00 [] 7:15
KE
Thika
3/31
18.64
02:15:00 [] 7:15
JP
4/13
6.21
44:59 [] 7:15
US
Orland,CA
6/29
18.64
02:15:00 [] 7:15
KE
Thika
7/5
27.01
03:15:37 [] 7:15
US
Los Gatos, Ca
1/23
6.21
45:00 [] 7:15
PW
3/7
6.21
45:00 [] 7:15
KE
Thika
7/11
4.00
29:00 [] 7:15
US
7/16
8.00
58:00 [] 7:15
US
Atlanta, GA
9/15
6.21
45:03 [] 7:16
US
Napa,CA
3/8
10.16
01:13:44 [] 7:16
US
Wichita kansas
5/12
3.00
21:46 [] 7:16
US
Santa Rosa,CA
7/6
6.21
45:03 [] 7:16
US
Vacaville,CA
3/1
5.83
42:19 [] 7:16
US
Los Gatos, Ca
3/2
22.01
02:39:47 [] 7:16
US
Wichita kansas
12/12
12.43
01:30:15 [] 7:16
KE
Nairobi
9/24
3.30
24:00 [] 7:17
US
Pittsfield, MA
10/2
6.00
43:38 [] 7:17
US
Belmont, MA
10/11
2.20
16:00 [] 7:17
US
Bend
3/14
7.00
50:54 [] 7:17
US
3/30
13.60
01:38:53 [] 7:17
US
Los Gatos, Ca
3/15
12.40
01:30:12 [] 7:17
FR
Paris, France
3/21
9.30
01:07:42 [] 7:17
US
Cupertino
2/3
7.80
56:48 [] 7:17
US
Los Gatos, Ca
10/5
14.00
01:42:00 [] 7:18
US
Cochran Shoals Park, Marietta, GA
6/2
14.00
01:42:00 [] 7:18
US
Atlanta, GA
7/12
6.80
49:33 [] 7:18
US
Burlington, MA
11/1
8.00
58:18 [] 7:18
US
Wichita kansas
3/31
10.20
01:14:20 [] 7:18
US
Los Gatos, Ca
7/5
13.10
01:35:30 [] 7:18
US
9/10
11.01
01:20:19 [] 7:18
US
Wichita Kansas
1/2
15.53
01:53:17 [] 7:18
KE
Eldoret
7/11
9.32
01:08:00 [] 7:18
KE
Thika
7/19
11.10
01:21:00 [] 7:18
US
Boston, MA
3/21
5.50
40:08 [] 7:18
US
3/19
5.20
37:57 [] 7:18
US
Wichita kansas
12/2
5.20
37:58 [] 7:19
US
Colorado Springs, CO
3/20
6.80
49:38 [] 7:18
US
Los Gatos, Ca
6/21
10.00
01:13:00 [] 7:18
US
Cochran Shoals, Marietta GA
7/11
8.90
01:05:00 [] 7:19
US
Salinas
10/7
6.21
45:21 [] 7:18
JP
11/1
9.94
01:12:36 [] 7:19
KE
Nairobi
1/18
14.46
01:45:37 [] 7:19
US
9/27
10.00
01:13:05 [] 7:19
US
Los Gatos, Ca
3/21
4.47
32:40 [] 7:19
KE
thika
9/20
6.84
50:00 [] 7:19
KE
Nairobi
11/23
6.84
50:00 [] 7:19
KE
12/29
21.75
02:39:00 [] 7:19
KE
9/13
4.10
30:00 [] 7:20
US
Pittsfield, MA
4/12
9.32
01:08:12 [] 7:20
KE
Thika
9/22
7.75
56:43 [] 7:20
US
Beaverton, Oregon
10/7
13.14
01:36:12 [] 7:20
US
5/26
3.11
22:46 [] 7:20
US
SAN FRANCISCO,CA
9/21
10.31
01:15:29 [] 7:20
KE
Nairobi
11/17
3.11
22:47 [] 7:20
IN
Chinchwad, Pune
9/13
6.00
43:59 [] 7:20
US
Wichita Kansas
2/3
7.00
51:18 [] 7:20
US
10/9
3.11
22:48 [] 7:21
PW
koror
11/21
10.21
01:14:52 [] 7:20
US
Los Gatos, Ca
11/30
2.50
18:20 [] 7:20
US
8/4
13.10
01:36:06 [] 7:21
US
Half Moon Bay,CA
3/17
5.30
38:53 [] 7:21
US
Wichita kansas
9/10
6.21
45:34 [] 7:20
ZA
Hoedspruit
9/16
20.01
02:26:52 [] 7:21
US
Wichita Kansas
10/8
7.63
56:00 [] 7:21
US
Saratoga, CA
11/26
10.21
01:14:55 [] 7:21
US
Los Gatos, Ca
10/20
6.88
50:29 [] 7:21
US
Martinez, Ca.
7/17
6.00
44:03 [] 7:21
US
Bellmont, CA
12/26
7.40
54:20 [] 7:21
US
7/4
5.00
36:44 [] 7:21
US
Mattapoisett
11/14
9.94
01:13:00 [] 7:21
KE
Thika, Kenya
3/29
10.00
01:13:30 [] 7:21
US
Marietta, GA
10/7
8.08
59:24 [] 7:22
KE
nairobi
10/20
1.63
11:59 [] 7:22
MX
Cabo San Lucas
1/11
3.11
22:52 [] 7:22
PW
3/4
8.18
01:00:09 [] 7:22
US
Wichita Kansas
6/14
19.86
02:26:00 [] 7:22
US
Sunnyvale, Ca- Los Gatos, Ca
7/4
4.35
32:00 [] 7:22
IT
Caracalla
7/10
4.35
32:00 [] 7:22
KE
Nairobi
6/26
8.70
01:04:00 [] 7:22
KE
Thika
7/11
5.30
39:00 [] 7:22
US
9/2
14.20
01:44:28 [] 7:22
US
Scapoose, Oregon
9/1
18.00
02:12:28 [] 7:22
US
Belmont, MA
11/9
5.26
38:42 [] 7:22
US
Cape Girardeau, MO
11/15
3.20
23:33 [] 7:22
US
12/31
15.53
01:54:20 [] 7:22
KE
Nairobi
5/7
5.60
41:14 [] 7:22
US
9/28
7.00
51:33 [] 7:22
US
Burlington, MA
12/15
1.00
07:22 [] 7:22
US
San Juan Bautista, CA
8/24
9.50
01:10:00 [] 7:23
US
6/8
3.11
22:55 [] 7:23
ZA
Grahastwon
11/22
3.54
26:06 [] 7:23
US
Grants Pass, Or.
1/4
7.46
55:00 [] 7:23
KE
8/30
6.16
45:25 [] 7:23
US
7/31
4.10
30:14 [] 7:23
US
Wellesley,Ma.
7/11
4.02
29:39 [] 7:23
US
10/31
4.50
33:11 [] 7:23
US
10/29
8.08
59:35 [] 7:23
KE
Thika
12/8
22.37
02:45:00 [] 7:23
KE
Eldoret, Kenya
7/29
14.91
01:50:00 [] 7:23
JP
8/4
13.10
01:36:40 [] 7:23
US
Salinas Valley Half
11/7
3.30
24:21 [] 7:23
US
8/25
9.24
01:08:10 [] 7:23
US
6/9
2.48
18:18 [] 7:23
PW
7/4
8.40
01:02:00 [] 7:23
US
Stephentown, NY
11/7
5.31
39:12 [] 7:23
US
Wichita kansas
7/14
8.81
01:05:04 [] 7:24
US
Los Gatos, CA
7/31
9.60
01:10:54 [] 7:24
US
Cambridge
8/9
3.71
27:24 [] 7:24
US
10/6
5.00
36:55 [] 7:23
US
Beaverton, Oregon
3/3
6.10
45:03 [] 7:24
US
Wichita kansas
3/12
6.10
45:03 [] 7:24
US
Wichita kansas
6/3
5.10
37:40 [] 7:24
US
7/6
4.00
29:33 [] 7:24
US
Burlington, MA
7/24
8.30
01:01:19 [] 7:24
US
12/2
6.21
45:53 [] 7:24
US
Santa Clara,CA
12/19
4.02
29:42 [] 7:24
US
12/31
13.67
01:41:00 [] 7:24
KE
Nairobi, Kenya
8/24
1.86
13:45 [] 7:23
IN
Pune
9/30
3.70
27:21 [] 7:24
US
Belmont, MA
7/14
3.11
23:00 [] 7:25
US
Rockaway New York.
7/18
4.00
29:35 [] 7:24
US
9/15
7.11
52:35 [] 7:24
US
Beaverton, Oregon
12/15
22.99
02:50:00 [] 7:24
KE
Eldoret, Kenya
7/15
8.00
59:11 [] 7:24
US
Belmont, MA
12/10
6.01
44:28 [] 7:24
US
Wichita kansas
3/6
12.43
01:31:56 [] 7:24
KE
Thika
3/7
12.40
01:31:44 [] 7:24
US
Cupertino, CA
4/5
3.25
24:03 [] 7:24
US
7/8
10.00
01:14:02 [] 7:25
US
Banks Oregon
9/29
2.87
21:15 [] 7:25
PW
3/8
12.40
01:31:49 [] 7:25
US
Cupertino, CA
7/4
6.21
46:00 [] 7:25
US
Santa Cruz,CA
7/8
2.70
20:00 [] 7:25
US
Los Gatos, CA
9/16
2.05
15:11 [] 7:25
IN
9/19
1.35
10:00 [] 7:25
US
Saratoga, CA
11/28
6.21
46:00 [] 7:25
KE
Nairobi, Kenya
1/2
6.21
46:00 [] 7:25
KE
9/22
22.01
02:43:06 [] 7:25
US
Wichita kansas
2/7
4.64
34:23 [] 7:25
US
7/9
13.00
01:36:22 [] 7:25
GB
Wokingham
10/30
4.30
31:53 [] 7:25
US
12/8
3.00
22:15 [] 7:25
PW
3/5
8.01
59:25 [] 7:26
US
Wichita kansas
4/13
6.00
44:30 [] 7:25
US
Asheville, NC
8/29
10.00
01:14:12 [] 7:26
US
10/2
8.01
59:26 [] 7:26
US
Wichita Kansas
9/30
16.00
01:58:45 [] 7:26
US
Banks, Or
10/11
5.02
37:15 [] 7:26
US
Beaverton, Oregon
8/4
16.00
01:58:47 [] 7:26
US
Belmont, MA
8/29
6.60
49:00 [] 7:26
US
Saratoga, CA
3/10
3.11
23:05 [] 7:26
US
Palo Alto
7/8
8.08
60:00 [] 7:26
JP
9/10
7.00
52:00 [] 7:26
US
Saratoga, CA
9/19
8.08
60:00 [] 7:26
KE
Nairobi
10/2
7.00
52:00 [] 7:26
US
Peachtree City, GA
10/26
3.50
26:00 [] 7:26
US
Bebd
11/7
15.00
01:51:24 [] 7:26
PW
Koror
11/29
5.20
38:37 [] 7:26
US
Colorado Springs, CO
12/22
4.04
30:00 [] 7:26
PW
4/4
4.50
33:26 [] 7:26
US
5/15
6.25
46:26 [] 7:26
US
9/2
17.01
02:06:27 [] 7:27
US
Wichita kansas
9/21
5.00
37:10 [] 7:26
US
Beaverton, Oregon
10/8
3.00
22:18 [] 7:26
US
Belmont, MA
9/1
7.29
54:13 [] 7:27
US
Campbell, CA
11/12
16.16
02:00:12 [] 7:27
KE
Nairobi
7/4
3.11
23:08 [] 7:27
US
Morgan Hill, Ca
10/10
10.56
01:18:34 [] 7:27
KE
Nairobi
7/10
6.00
44:40 [] 7:27
US
Beaverton Oregon
9/7
9.17
01:08:16 [] 7:27
US
Tomczyk Cabin
9/18
5.40
40:12 [] 7:27
US
Belmont, MA
11/5
10.56
01:18:37 [] 7:27
KE
Nairobi, Kenya
11/30
9.94
01:14:00 [] 7:27
KE
Thika, Kenya
12/14
9.94
01:14:00 [] 7:27
KE
Thika
5/5
6.00
44:40 [] 7:27
US
7/8
4.70
35:00 [] 7:27
US
Belmont, MA
9/1
7.80
58:06 [] 7:27
US
Beaverton Oregon
5/2
4.63
34:29 [] 7:27
US
8/1
5.10
38:00 [] 7:28
US
10/4
5.00
37:15 [] 7:27
US
Wichita Kansas
1/30
17.40
02:09:40 [] 7:28
KE
Muranga
7/8
9.00
01:07:05 [] 7:28
US
Boston, MA
7/19
5.91
44:03 [] 7:28
US
Los Gatos, CA
3/31
13.41
01:39:57 [] 7:28
US
Philadelphia
9/1
4.76
35:30 [] 7:28
PW
KOROR
12/7
7.00
52:12 [] 7:28
US
12/15
9.32
01:09:30 [] 7:28
US
San Juan Bautista
12/13
4.35
32:27 [] 7:28
ZA
Hoedspruit
5/3
4.55
33:57 [] 7:28
US
San Jose, Ca
8/4
1.15
08:35 [] 7:28
US
Soledad
8/10
10.00
01:14:38 [] 7:28
US
9/17
8.44
01:03:00 [] 7:28
US
Saratoga, CA
1/17
7.00
52:15 [] 7:28
US
8/6
5.23
39:03 [] 7:28
CA
Saskatoon
8/7
6.00
44:48 [] 7:28
US
Beaverton Oregon
1/18
15.30
01:54:16 [] 7:29
US
Foster City, Ca
4/3
14.91
01:51:20 [] 7:28
KE
Thika
8/26
6.09
45:29 [] 7:29
US
7/15
12.25
01:31:30 [] 7:29
US
Marietta, GA
11/8
15.53
01:56:00 [] 7:29
KE
Nairobi
12/22
3.48
26:00 [] 7:29
PW
4/7
3.13
23:23 [] 7:29
US
Carlsbad, Ca
6/25
8.50
01:03:30 [] 7:29
US
Atlanta, GA
7/24
6.10
45:36 [] 7:29
US
San Ramon, CA
11/4
14.21
01:46:12 [] 7:29
US
Los Gatos, Ca
11/21
5.20
38:52 [] 7:29
US
Colorado Springs, CO
9/17
12.43
01:32:57 [] 7:29
JP
Japan
3/21
7.25
54:13 [] 7:29
US
Los Gatos, Ca
8/8
5.00
37:24 [] 7:29
US
Beaverton, Oregon
8/24
3.50
26:11 [] 7:29
US
Bend
10/1
5.00
37:24 [] 7:29
US
Beaverton, Oregon
1/2
10.56
01:19:00 [] 7:29
KE
Nairobi, Kenya
12/28
10.56
01:19:00 [] 7:29
KE
Thika
7/15
4.00
29:56 [] 7:29
US
Salinas
3/14
5.30
39:40 [] 7:30
US
Los Gatos, Ca
7/24
5.00
37:26 [] 7:30
US
3/11
3.11
23:17 [] 7:30
JP
Onomichi
9/29
6.00
44:57 [] 7:30
US
Wichita ks
9/7
4.00
29:58 [] 7:30
US
12/15
6.23
46:41 [] 7:30
US
San Juan Bautista, CA
4/18
6.41
48:02 [] 7:30
US
7/14
11.00
01:22:29 [] 7:30
US
Monterey
10/4
7.00
52:29 [] 7:30
US
Burlington, MA
9/22
3.11
23:19 [] 7:31
US
Santa Clara, UT
10/20
3.05
22:52 [] 7:30
MX
Cabo San Lucas
11/12
3.73
27:58 [] 7:31
IN
SAI Kandivali Mumbai
12/22
23.61
02:57:00 [] 7:30
KE
Nairobi, Kenya
3/18
6.01
45:04 [] 7:30
US
Wichita kansas
7/5
6.00
45:00 [] 7:30
US
7/15
6.00
45:00 [] 7:30
US
7/18
6.00
45:00 [] 7:30
US
7/21
4.00
30:00 [] 7:30
US
7/24
4.00
30:00 [] 7:30
US
9/1
6.00
45:00 [] 7:30
US
San Francisco, CA
9/12
9.01
01:07:34 [] 7:30
US
Wichita kansas
9/19
8.00
60:00 [] 7:30
US
9/29
5.00
37:30 [] 7:30
US
10/4
6.00
45:00 [] 7:30
US
10/3
4.00
30:00 [] 7:30
US
Saratoga, CA
2/12
8.00
60:00 [] 7:30
US
11/3
21.75
02:43:12 [] 7:31
KE
Nairobi, Kenya
12/10
6.34
47:35 [] 7:31
ZA
Hoedspruit
8/9
6.66
50:00 [] 7:31
US
San Jose, CA
10/6
10.00
01:15:04 [] 7:31
US
Wichita Kansas
12/6
7.46
56:00 [] 7:31
KE
Nairobi, Kenya
1/31
26.20
03:16:43 [] 7:31
AQ
Novo
6/7
5.16
38:44 [] 7:31
US
9/6
9.32
01:10:00 [] 7:31
JP
9/26
7.00
52:34 [] 7:31
US
Burlington, MA
11/28
9.32
01:10:00 [] 7:31
KE
Eldoret, Kenya
11/21
9.32
01:10:00 [] 7:31
KE
12/17
9.32
01:10:00 [] 7:31
KE
Eldoret, Kenya
12/24
9.32
01:10:00 [] 7:31
KE
Nairobi, Kenya
12/18
9.32
01:10:00 [] 7:31
KE
Thika, Kenya
1/8
17.40
02:10:40 [] 7:31
KE
Eldoret
3/15
9.32
01:10:00 [] 7:31
IT
Cappucini hills
4/2
9.32
01:10:00 [] 7:31
IT
Napoli
5/11
4.01
30:07 [] 7:31
US
7/12
8.33
01:02:35 [] 7:31
US
Charleston, SC
7/18
3.30
24:48 [] 7:31
US
Cambridge, MA
9/9
13.16
01:38:53 [] 7:31
US
San Francisco, CA
9/10
3.48
26:09 [] 7:31
CA
Montreal
9/15
9.25
01:09:30 [] 7:31
US
Salinas, CA
7/3
37.58
04:42:22 [] 7:31
US
Los Gatos, Ca
7/9
6.80
51:07 [] 7:32
US
Burlington, MA
7/23
6.00
45:06 [] 7:31
US
Cambridge
3/16
4.00
30:04 [] 7:31
US
Wichita kansas
3/20
4.00
30:04 [] 7:31
US
Wichita kansas
4/4
5.00
37:35 [] 7:31
US
Sunnyvale, Ca
12/3
3.73
28:03 [] 7:32
IN
SAI Kandivali Mumbai
1/24
4.09
30:46 [] 7:32
US
1/11
4.20
31:36 [] 7:32
US
Los Gatos, Ca
5/19
13.10
01:38:35 [] 7:32
US
Acampo,CA
7/4
6.20
46:40 [] 7:32
US
San Ramon
7/31
8.50
01:04:00 [] 7:32
US
8/2
8.50
01:04:00 [] 7:32
US
9/11
5.30
39:54 [] 7:32
US
Belmont, MA
9/4
5.00
37:39 [] 7:32
US
Burlington, MA
9/15
8.18
01:01:37 [] 7:32
IN
Virar, Mumbai
1/1
15.53
01:57:00 [] 7:32
KE
1/7
15.53
01:57:00 [] 7:32
KE
Eldoret
10/11
8.39
01:03:15 [] 7:33
IN
Virar, Mumbai
11/3
21.75
02:43:57 [] 7:33
KE
Nairobi
11/25
4.30
32:26 [] 7:33
US
12/15
3.05
23:00 [] 7:33
US
San Juan Bautista, CA
3/10
6.21
46:50 [] 7:33
KE
Thika
7/7
3.11
23:28 [] 7:34
US
Kennesaw, GA
9/5
19.88
02:30:00 [] 7:33
US
Oyster Bay NY
9/6
2.56
19:19 [] 7:33
US
Saratoga, CA
4/8
9.94
01:15:00 [] 7:33
IT
Firenze
6/11
6.50
49:03 [] 7:33
US
7/10
12.00
01:30:34 [] 7:33
GB
Fleet
9/5
13.05
01:38:29 [] 7:33
KE
Nairobi
9/21
7.95
60:00 [] 7:33
US
1/1
4.04
30:30 [] 7:34
PW
6/11
17.01
02:08:24 [] 7:33
US
Alviso, Ca
9/27
7.46
56:20 [] 7:34
KE
nairobi
11/13
3.11
23:30 [] 7:34
ZA
Hoedspruit
7/12
9.00
01:08:00 [] 7:34
US
Cochran Shoals, Marietta, GA
8/29
8.04
01:00:46 [] 7:34
US
7/17
5.30
40:05 [] 7:34
US
San Francisco, CA
9/18
4.10
31:00 [] 7:34
US
Pittsfield, MA
2/13
4.10
31:00 [] 7:34
US
5/23
3.89
29:25 [] 7:34
US
7/13
4.30
32:32 [] 7:34
US
Burlington, MA
7/30
5.00
37:50 [] 7:34
US
Beaverton, Oregon
7/10
5.33
40:19 [] 7:34
US
5/25
6.16
46:36 [] 7:34
US
12/15
3.11
23:32 [] 7:35
US
San Francisco
7/17
15.39
01:56:26 [] 7:34
US
Los Gatos/Campbell, ca
7/8
12.80
01:36:54 [] 7:35
CA
Calgary
7/23
10.02
01:15:50 [] 7:35
US
Saratoga, CA
11/10
22.00
02:46:30 [] 7:35
US
Atlanta, GA
11/13
6.20
46:56 [] 7:35
US
1/11
4.10
31:02 [] 7:35
PW
5/15
11.51
01:27:08 [] 7:35
US
Los Gatos, Ca
7/2
6.30
47:41 [] 7:35
US
7/21
10.07
01:16:16 [] 7:35
US
Marina
8/3
7.00
53:00 [] 7:35
US
Beaverton, Oregon
7/17
7.00
53:00 [] 7:35
US
8/8
7.08
53:37 [] 7:35
US
9/30
14.29
01:48:12 [] 7:35
KE
nairobi
10/8
6.01
45:30 [] 7:35
US
Wichita Kansas
9/24
7.00
53:02 [] 7:35
US
Burlington, MA
10/11
4.00
30:18 [] 7:35
US
Burlington, MA
11/19
10.56
01:20:00 [] 7:35
KE
Eldoret, Kenya
11/19
10.56
01:20:00 [] 7:35
KE
Eldoret, Kenya
12/7
8.02
01:00:46 [] 7:35
US
Wichita kansas
12/13
10.56
01:20:00 [] 7:35
KE
Nairobi, kenya
2/26
6.50
49:14 [] 7:35
US
5/24
9.32
01:10:36 [] 7:35
KE
Thika
9/10
6.20
47:00 [] 7:35
US
San Francisco, CA
9/29
6.71
50:52 [] 7:35
US
Portland, Or
4/5
13.80
01:44:37 [] 7:35
US
Los Gatos, Ca
5/21
3.10
23:30 [] 7:35
US
Bend
6/30
30.05
03:47:47 [] 7:35
US
Los Gatos-Santa Clara, Ca.
10/28
12.00
01:31:00 [] 7:35
US
Cochran Shoals Park, Marietta, GA
8/2
6.22
47:11 [] 7:36
US
Beaverton, Oregon
8/19
10.00
01:15:52 [] 7:36
US
Danville to San Ramon, CA
1/2
8.70
01:06:00 [] 7:36
KE
2/2
6.22
47:11 [] 7:36
US
Stanford, Calif
10/17
6.17
46:49 [] 7:36
US
8/11
3.11
23:36 [] 7:36
IN
bangalore
10/13
8.23
01:02:28 [] 7:36
US
9/22
3.10
23:32 [] 7:36
US
Central High School, Cheyenne, Wyoming
10/3
3.00
22:47 [] 7:36
US
Burlington, MA
10/5
3.17
24:04 [] 7:36
US
1/26
2.77
21:02 [] 7:36
PW
7/11
14.57
01:50:42 [] 7:36
US
Saratoga, CA
7/28
6.30
47:51 [] 7:36
US
Beaverton, Oregon
7/30
5.10
38:45 [] 7:36
US
Burlington, MA
8/3
4.10
31:09 [] 7:36
US
San Francisco, CA
9/10
6.26
47:33 [] 7:36
KE
12/8
15.53
01:58:00 [] 7:36
KE
Nairobi, Kenya
3/27
3.10
23:33 [] 7:36
US
10/24
8.02
01:00:55 [] 7:36
US
7/26
5.00
38:00 [] 7:36
US
7/13
5.00
38:00 [] 7:36
US
9/14
10.00
01:16:00 [] 7:36
US
Marietta, GA
12/28
5.00
38:00 [] 7:36
US
Colorado Springs, CO
3/8
10.00
01:16:00 [] 7:36
US
Cochran Shoals, Marietta GA
8/2
7.89
60:00 [] 7:37
US
9/19
6.53
49:39 [] 7:37
US
Beaverton, Oregon
10/10
7.00
53:13 [] 7:37
US
Burlington, MA
12/20
11.18
01:25:00 [] 7:36
KE
Thika, Kenya
12/27
11.18
01:25:00 [] 7:36
KE
Thika
9/3
6.75
51:21 [] 7:37
US
9/7
2.41
18:20 [] 7:37
US
Saratoga, CA
9/3
6.75
51:21 [] 7:37
US
9/8
3.11
23:40 [] 7:38
US
Lagoon Valley CP-Vacaville,CA
8/26
16.84
02:08:09 [] 7:37
CA
Montreal
9/15
8.01
01:00:58 [] 7:37
US
Wichita kansas
9/13
5.00
38:03 [] 7:37
US
Burlington, MA
3/5
9.00
01:08:30 [] 7:37
US
Piedmont Park, Atlanta, GA
5/5
6.21
47:16 [] 7:37
US
Santa Rosa,CA
7/26
7.00
53:18 [] 7:37
US
Burlington, MA
9/9
14.00
01:46:35 [] 7:37
US
9/9
13.30
01:41:17 [] 7:37
CA
Regina
9/30
9.32
01:10:58 [] 7:37
US
Pacific Grove, California
3/17
13.10
01:39:45 [] 7:37
US
Atlanta, GA
1/25
5.75
43:47 [] 7:37
US
8/1
5.11
38:55 [] 7:37
US
9/12
4.20
32:00 [] 7:38
US
Pittsfield, MA
11/10
7.50
57:08 [] 7:38
US
11/22
13.10
01:39:48 [] 7:38
US
Atlanta,GA
3/2
10.50
01:20:00 [] 7:38
US
Cochran Shoals, Marietta, GA
7/23
13.20
01:40:35 [] 7:38
US
Danville, ca
11/17
11.81
01:30:00 [] 7:38
KE
1/3
11.81
01:30:00 [] 7:38
KE
12/29
11.81
01:30:00 [] 7:38
KE
3/3
11.81
01:30:00 [] 7:38
JP
3/22
4.93
37:34 [] 7:38
US
1/30
3.00
22:52 [] 7:38
US
7/4
3.11
23:43 [] 7:39
US
Easley, SC
7/29
12.00
01:31:30 [] 7:38
US
Atlanta GA
7/30
6.00
45:45 [] 7:38
US
east lyme, CT
8/29
7.00
53:22 [] 7:38
US
Beaverton Oregon
9/7
8.00
01:01:00 [] 7:38
US
10/10
3.11
23:43 [] 7:39
PW
koror
11/28
6.80
51:51 [] 7:38
US
Bend
5/1
8.00
01:01:00 [] 7:38
US
Bend
2/15
4.00
30:30 [] 7:38
US
6/18
8.00
01:01:00 [] 7:38
US
Tucker, GA
7/4
4.00
30:31 [] 7:38
US
Kansas City, MO
8/9
5.00
38:08 [] 7:38
US
9/5
10.56
01:20:34 [] 7:38
KE
Nairobi
8/5
4.97
37:56 [] 7:38
US
San Francisco, California
8/5
5.00
38:09 [] 7:38
US
Belmont, MA
10/14
4.09
31:13 [] 7:38
US
12/5
17.30
02:12:00 [] 7:38
CA
Saskatoon
7/20
3.03
23:08 [] 7:39
US
San Jose, CA
9/4
10.56
01:20:38 [] 7:39
KE
Nairobi
1/6
11.00
01:24:00 [] 7:39
US
Cochran Shoals, Marietta GA
1/29
3.10
23:40 [] 7:39
US
Bend
8/1
5.13
39:11 [] 7:39
US
12/27
5.50
42:01 [] 7:39
US
1/8
5.00
38:11 [] 7:39
US
Colorado Springs, CO
2/23
13.30
01:41:36 [] 7:39
US
Los Gatos, Ca
8/15
8.35
01:03:46 [] 7:39
US
9/5
7.00
53:29 [] 7:39
US
Burlington, MA
9/27
7.00
53:30 [] 7:39
US
9/27
5.00
38:13 [] 7:39
US
Belmont, MA
1/26
6.61
50:31 [] 7:39
US
5/30
5.19
39:40 [] 7:39
US
11/3
1.43
10:56 [] 7:40
PW
Koror
10/31
4.97
38:00 [] 7:39
KE
12/22
24.85
03:10:00 [] 7:39
KE
Eldoret, Kenya
3/28
4.00
30:35 [] 7:39
CA
Saskatoon
4/12
7.60
58:06 [] 7:39
US
7/17
8.50
01:05:00 [] 7:39
US
Marietta, GA
7/5
4.60
35:11 [] 7:39
US
San Jose, CA
8/5
10.00
01:16:29 [] 7:39
US
Beaverton, Oregon
9/8
10.00
01:16:30 [] 7:39
US
Marietta,GA
9/10
5.10
39:00 [] 7:39
US
Pittsfield, MA
10/11
4.06
31:03 [] 7:39
US
Wichita Kansas
3/9
3.11
23:47 [] 7:40
JP
Onomichi
3/26
4.97
38:01 [] 7:39
KE
thika
10/22
5.36
41:00 [] 7:39
US
12/22
11.50
01:28:00 [] 7:40
US
Cochran Shoals, Marietta, GA
3/20
5.14
39:20 [] 7:40
US
5/18
3.11
23:48 [] 7:40
PW
10/25
7.50
57:24 [] 7:40
US
7/4
6.21
47:32 [] 7:39
IN
Rajasthan, Abu Raod
8/31
4.00
30:37 [] 7:40
US
9/14
5.00
38:17 [] 7:40
US
Beaverton, Oregon
9/23
17.00
02:10:08 [] 7:40
US
Portland, Or
10/29
6.21
47:32 [] 7:39
ZA
Hoedspruit
4/10
4.50
34:27 [] 7:40
US
8/22
3.17
24:16 [] 7:40
US
8/31
4.00
30:37 [] 7:40
US
7/13
6.00
45:57 [] 7:40
US
Elmhurst
9/15
7.00
53:37 [] 7:40
US
Danville/San Ramon, CA
11/13
5.18
39:41 [] 7:40
US
Los Gatos, Ca
7/12
5.27
40:23 [] 7:40
US
Saratoga, CA
9/6
7.00
53:38 [] 7:40
US
Danville, CA
9/13
9.17
01:10:17 [] 7:40
US
Beaverton, Oregon
12/20
6.00
45:58 [] 7:40
US
Colorado Springs, CO
1/1
6.62
50:43 [] 7:40
US
3/10
3.20
24:31 [] 7:40
IN
Bandra Kurla Complex Mumbai
6/5
3.11
23:50 [] 7:41
US
Stockton,CA
8/3
3.00
23:00 [] 7:40
US
Saratoga, CA
9/13
5.12
39:15 [] 7:40
US
10/12
6.00
46:00 [] 7:40
US
11/24
3.10
23:46 [] 7:40
US
Longmont, Colorado
12/1
10.20
01:18:12 [] 7:41
US
Los Gatos, Ca
9/9
2.51
19:15 [] 7:41
IN
Kalyan,Maharashtra
9/22
6.19
47:28 [] 7:41
PW
11/22
7.00
53:41 [] 7:41
US
Colorado Springs, CO
7/8
5.01
38:27 [] 7:41
US
8/2
4.00
30:42 [] 7:41
CA
Saskatoon
8/7
5.00
38:22 [] 7:41
US
Beaverton Oregon
8/16
5.25
40:17 [] 7:41
CA
Saskatoon
11/22
4.04
31:00 [] 7:41
PW
9/10
2.61
20:02 [] 7:41
US
Saratoga, CA
9/19
2.26
17:21 [] 7:41
US
San Jose, CA
12/31
3.17
24:20 [] 7:41
PW
7/21
3.06
23:30 [] 7:41
PW
8/7
3.60
27:39 [] 7:41
US
Bend,OR
11/28
8.70
01:06:49 [] 7:41
KE
Nairobi
9/15
3.10
23:49 [] 7:41
US
Lummis Ranch, Cheyenne, Wyoming
9/19
3.00
23:03 [] 7:41
US
Burlington, MA
11/8
9.50
01:13:00 [] 7:42
US
Bene
12/21
3.13
24:04 [] 7:42
PW
koror
8/28
8.00
01:01:30 [] 7:42
US
6/20
5.92
45:31 [] 7:42
US
7/8
7.50
57:39 [] 7:42
US
Los Gatos, Ca
7/4
3.11
23:55 [] 7:42
US
Cheyenne, Wyoming
7/15
10.00
01:16:55 [] 7:42
US
Chicago
7/19
1.04
08:00 [] 7:42
US
Livermore, CA
7/20
1.04
08:00 [] 7:42
US
Livermore, CA
7/26
13.00
01:40:00 [] 7:42
US
Cambridge
8/2
7.80
60:00 [] 7:42
US
9/3
6.01
46:14 [] 7:42
US
9/3
6.50
50:00 [] 7:42
US
Saratoga, CA
10/31
5.01
38:32 [] 7:42
US
Colorado Springs, CO
11/10
11.18
01:26:00 [] 7:42
KE
Nairobi, Kenya
10/29
11.18
01:26:00 [] 7:42
KE
Thika, Kenya
12/15
26.22
03:21:41 [] 7:42
US
Jacksonville, FL
12/12
11.18
01:26:00 [] 7:42
KE
Thika, Kenya
4/11
1.30
10:00 [] 7:42
US
Windy Bend
7/4
9.00
01:09:15 [] 7:42
US
Cambridge
7/6
4.02
30:56 [] 7:42
US
Boston, MA
8/14
6.25
48:05 [] 7:42
CA
Saskatoon
9/12
7.00
53:52 [] 7:42
US
Saratoga, CA
9/30
9.32
01:11:42 [] 7:42
US
Pacific Grovve
10/1
5.00
38:28 [] 7:42
US
Burlington, MA
10/5
6.84
52:38 [] 7:43
KE
nairobi
8/24
5.20
40:02 [] 7:42
CA
Arbor Creek
9/7
5.00
38:30 [] 7:42
US
Beaverton Oregon
9/15
10.00
01:17:00 [] 7:42
US
1/31
5.68
43:45 [] 7:43
US
Los Gatos, Ca
7/8
16.00
02:03:18 [] 7:43
US
San Francisco, CA
8/5
13.50
01:44:00 [] 7:43
US
Cape Elizabeth, Maine
8/9
8.50
01:05:30 [] 7:43
US
Marietta, GA
7/17
6.60
50:53 [] 7:43
US
Salinas
9/16
15.50
01:59:30 [] 7:43
US
Portland, Or
10/5
3.13
24:08 [] 7:43
PW
koror
10/7
13.10
01:41:00 [] 7:43
US
Vallejo,CA
12/12
7.00
53:57 [] 7:43
US
5/24
4.63
35:42 [] 7:43
US
7/11
4.00
30:51 [] 7:43
US
Wakefield, MA
7/27
3.00
23:08 [] 7:43
US
Burlington, MA
7/27
4.00
30:51 [] 7:43
CA
Saskatoon
6/14
4.01
30:56 [] 7:43
US
Lake Tahoe
7/30
7.00
54:00 [] 7:43
US
10/29
4.10
31:38 [] 7:43
US
Bala Cynwyd
10/31
6.00
46:18 [] 7:43
US
Wichita kansas
12/21
3.11
24:00 [] 7:44
PW
3/18
9.30
01:11:46 [] 7:44
FR
Paris, France
4/27
3.50
27:00 [] 7:43
US
West Roxbury, MA
8/14
7.00
54:00 [] 7:43
US
12/1
3.01
23:14 [] 7:44
US
Wichita ks
3/9
28.00
03:36:11 [] 7:44
FR
Paris, France
10/13
10.10
01:18:00 [] 7:44
US
Sunnyvale, CA
11/10
21.75
02:48:00 [] 7:44
KE
Nairobi
3/19
18.00
02:19:00 [] 7:44
US
9/17
2.20
17:00 [] 7:44
US
Saratoga, CA
10/10
3.00
23:11 [] 7:44
US
Burlington, MA
11/25
11.00
01:25:00 [] 7:44
US
Cochran Shoals Park, Marietta, GA
11/17
15.53
02:00:00 [] 7:44
KE
Nairobi, Kenya
1/1
13.40
01:43:33 [] 7:44
US
Campbell, ca
1/16
26.40
03:24:00 [] 7:44
US
Sacramento, Ca
5/6
15.53
02:00:00 [] 7:44
JP
5/11
10.00
01:17:15 [] 7:44
US
Marietta, GA
7/10
13.67
01:45:41 [] 7:44
KE
Nairobi
8/7
6.10
47:09 [] 7:44
US
Belmont, MA
9/12
5.00
38:39 [] 7:44
US
Beaverton, Oregon
9/24
8.00
01:01:50 [] 7:44
US
Wichita Kansas
9/24
13.36
01:43:18 [] 7:44
ZA
Tshipise Sagole
1/1
6.21
48:00 [] 7:44
KE
7/1
6.29
48:38 [] 7:44
US
9/6
8.00
01:01:52 [] 7:44
US
Wichita Kansas
2/24
5.10
39:27 [] 7:45
US
Los Gatos, Ca
3/18
6.24
48:15 [] 7:44
CA
Saskatoon
7/23
5.00
38:41 [] 7:45
US
Natick Ma.
9/21
8.01
01:01:58 [] 7:45
US
Wichita kansas
11/18
6.95
53:47 [] 7:45
US
Eugene
5/17
5.13
39:42 [] 7:45
US
6/9
11.50
01:29:00 [] 7:45
US
Marietta, GA
7/26
5.00
38:42 [] 7:45
US
9/2
4.00
30:58 [] 7:45
US
Belmont, MA
9/14
3.10
24:00 [] 7:45
US
San Francisco, CA
12/20
5.25
40:39 [] 7:45
US
1/19
6.02
46:36 [] 7:45
US
Stanford, California
3/8
5.00
38:42 [] 7:45
US
San Jose
7/22
7.33
56:46 [] 7:45
US
Salinas
3/4
12.43
01:36:16 [] 7:45
KE
Thika
3/17
11.36
01:28:00 [] 7:45
CA
Saskatoon
4/2
6.50
50:21 [] 7:45
US
5/9
7.03
54:27 [] 7:45
US
1/28
3.00
23:14 [] 7:45
US
6/15
6.27
48:34 [] 7:45
US
Bend
7/22
12.00
01:33:00 [] 7:45
US
Marietta GA
7/22
2.50
19:22 [] 7:45
US
Santa Cruz, CA
7/28
8.00
01:02:00 [] 7:45
US
Rancho Cordova
7/30
4.00
31:00 [] 7:45
US
7/9
4.00
31:00 [] 7:45
US
9/4
7.00
54:14 [] 7:45
US
Cal High Track - San Ramon
9/9
5.45
42:14 [] 7:45
US
Campbell, CA
9/13
8.00
01:02:00 [] 7:45
US
9/16
10.00
01:17:30 [] 7:45
US
9/7
8.00
01:02:00 [] 7:45
US
San Francisco, California
9/28
4.00
31:00 [] 7:45
US
Bend
10/7
12.00
01:32:58 [] 7:45
US
Belmont, MA
11/16
8.00
01:02:00 [] 7:45
US
Bend
4/3
8.39
01:05:00 [] 7:45
US
Overcast Bend
12/8
3.11
24:06 [] 7:46
US
San Francisco
7/24
3.10
24:02 [] 7:46
US
Burlington, MA
7/23
4.50
34:53 [] 7:46
US
Beaverton Oregon
7/27
4.14
32:06 [] 7:46
US
11/27
5.00
38:46 [] 7:46
US
Colorado Springs, CO
12/14
5.00
38:46 [] 7:46
US
Colorado Springs, CO
8/22
5.11
39:37 [] 7:46
US
5/23
6.93
53:43 [] 7:46
US
4/17
4.10
31:48 [] 7:46
CA
Saskatoon
8/1
2.30
17:51 [] 7:46
US
Burlington, MA
9/12
7.70
59:45 [] 7:46
IN
Virar, Mumbai
9/22
7.30
56:38 [] 7:46
US
8/4
6.40
49:41 [] 7:46
US
San Francisco, CA
9/20
5.34
41:27 [] 7:46
US
San Jose, CA
3/8
6.21
48:12 [] 7:46
KE
Thika
3/13
14.90
01:55:41 [] 7:46
SA
Riyadh, Saudi Arabia
1/27
12.07
01:33:42 [] 7:46
US
6/22
7.00
54:20 [] 7:46
US
7/10
6.21
48:12 [] 7:46
ZA
Grahamstown
7/10
4.36
33:52 [] 7:46
IN
Abu Road, Rajasthan
7/21
8.40
01:05:14 [] 7:46
US
San Francisco
9/26
5.28
41:00 [] 7:46
CA
Saskatoon
10/7
17.00
02:12:00 [] 7:46
US
9/27
4.04
31:23 [] 7:47
US
Salinas
12/28
10.56
01:22:00 [] 7:46
KE
1/15
8.50
01:06:00 [] 7:46
US
Bala Cynwyd, Pa
5/1
6.21
48:14 [] 7:46
US
Fairfax
7/12
5.00
38:51 [] 7:47
US
Portola Valley, CA
7/16
5.00
38:51 [] 7:47
US
Burlington, MA
9/11
8.00
01:02:10 [] 7:47
US
9/10
7.00
54:24 [] 7:47
US
Burlington, MA
11/21
3.17
24:38 [] 7:47
PW
Koror
12/22
10.08
01:18:19 [] 7:47
US
1/1
6.20
48:10 [] 7:47
US
Colorado Springs, CO
1/9
8.00
01:02:10 [] 7:47
US
Colorado Springs, CO
4/5
3.11
24:10 [] 7:47
JP
Onomichi
10/28
7.25
56:20 [] 7:47
US
7/4
4.00
31:05 [] 7:47
US
Kansas City MO
9/5
3.10
24:06 [] 7:47
PW
9/12
6.23
48:26 [] 7:47
KE
11/2
7.46
58:00 [] 7:47
PW
11/9
7.46
58:00 [] 7:47
KE
Nairobi, Kenya
12/16
3.12
24:15 [] 7:47
PW
koror
6/8
3.10
24:06 [] 7:47
US
Cheyenne
6/23
4.53
35:13 [] 7:47
US
Los Altos Hills, Ca
7/19
4.50
35:00 [] 7:47
US
8/3
4.50
35:00 [] 7:47
US
9/13
7.50
58:20 [] 7:47
US
Danville/San Ramon, CA
9/18
8.00
01:02:13 [] 7:47
US
Cal High Track in San Ramon, CA
10/5
4.50
35:00 [] 7:47
US
Bend
10/12
5.40
42:00 [] 7:47
US
Saratoga, CA
10/30
9.00
01:10:00 [] 7:47
US
Atlanta, GA
11/10
6.01
46:44 [] 7:47
US
Cape Girardeau, MO
3/30
13.10
01:41:52 [] 7:47
US
Sunny Bend
5/7
9.00
01:10:00 [] 7:47
US
Tucker,GA
6/1
4.02
31:16 [] 7:47
US
8/29
7.71
60:00 [] 7:48
KE
Nairobi
9/14
4.00
31:07 [] 7:47
US
Belmont, MA
11/11
2.50
19:27 [] 7:47
US
Mission Bay
12/20
6.21
48:19 [] 7:47
TZ
6/8
12.57
01:37:48 [] 7:47
US
7/29
26.20
03:24:00 [] 7:48
US
8/31
3.73
29:02 [] 7:48
ZA
Hoedspruit
9/16
3.00
23:21 [] 7:47
US
Belmont, MA
9/19
6.70
52:09 [] 7:48
US
Belmont, MA
9/21
4.20
32:42 [] 7:48
US
Burlington, MA
7/17
5.00
38:56 [] 7:48
US
Burlington, MA
4/5
6.01
46:48 [] 7:48
CA
Saskatoon
6/6
6.02
46:53 [] 7:48
US
6/29
4.45
34:39 [] 7:48
US
7/4
3.11
24:14 [] 7:48
US
Plymouth, MA
7/5
4.00
31:10 [] 7:48
US
San Francisco, CA
7/24
7.92
01:01:42 [] 7:48
US
Salinas
8/3
4.54
35:22 [] 7:48
US
11/4
2.50
19:29 [] 7:48
US
Pittsfield, MA
11/12
11.81
01:32:00 [] 7:48
KE
Thika, Kenya
12/19
3.20
24:56 [] 7:48
PW
4/26
3.05
23:46 [] 7:48
US
5/5
16.48
02:08:23 [] 7:48
US
Los Gatos, Ca
6/4
5.36
41:46 [] 7:48
US
6/19
3.10
24:09 [] 7:48
US
9/7
3.00
23:23 [] 7:48
US
Burlington, MA
11/9
8.08
01:02:59 [] 7:48
KE
Nairobi
3/7
6.84
53:19 [] 7:49
KE
THIKA
3/17
9.00
01:10:10 [] 7:48
US
50 degree Bend
7/22
1.00
07:48 [] 7:48
US
Santa Cruz, California
9/3
6.20
48:21 [] 7:48
US
CSU Stadium in Fort Collins, Colorado.
9/2
10.00
01:18:00 [] 7:48
US
10/5
5.00
39:00 [] 7:48
US
11/21
3.00
23:24 [] 7:48
PW
Koror
11/24
10.00
01:18:00 [] 7:48
US
Cochran Shoals Park, Marietta, GA
12/1
10.00
01:18:00 [] 7:48
US
Cochran Shoals Park, Marietta, GA
3/15
14.40
01:52:18 [] 7:48
US
Los Gatos, Ca
2/1
5.00
39:00 [] 7:48
US
7/20
6.50
50:42 [] 7:48
US
Bend
8/5
9.00
01:10:14 [] 7:49
US
San Francisco, CA
8/2
5.01
39:05 [] 7:49
US
Cambridge
3/19
12.15
01:34:49 [] 7:49
US
7/27
4.10
32:00 [] 7:49
US
9/17
3.00
23:25 [] 7:49
US
Burlington, MA
9/5
4.10
32:00 [] 7:49
US
10/30
21.10
02:44:41 [] 7:49
US
Los Gatos, Ca
7/14
3.08
24:03 [] 7:49
US
10/7
4.51
35:13 [] 7:49
US
Wichita Kansas
5/8
3.46
27:01 [] 7:49
US
7/4
3.10
24:13 [] 7:49
US
Cheyenne
7/9
4.00
31:15 [] 7:49
US
9/11
4.70
36:43 [] 7:49
US
Belmont, MA
9/29
11.71
01:31:30 [] 7:49
US
Cupertino, CA
10/10
2.75
21:29 [] 7:49
US
Saratoga, CA
8/24
8.00
01:02:30 [] 7:49
US
5/31
3.52
27:30 [] 7:49
US
6/11
8.00
01:02:30 [] 7:49
US
Tucker, GA
7/16
8.70
01:08:00 [] 7:50
KE
Nairobi
8/7
6.20
48:28 [] 7:50
US
Cal High School - San Ramon, CA
9/4
5.50
43:00 [] 7:50
US
9/8
11.00
01:26:00 [] 7:50
US
9/15
7.50
58:37 [] 7:49
US
Gilford, NH
9/26
4.10
32:03 [] 7:50
US
San Francisco
10/31
3.11
24:19 [] 7:50
PW
koror
11/2
3.10
24:14 [] 7:50
PW
11/3
16.00
02:05:06 [] 7:50
US
Wichita ks
11/11
8.70
01:08:00 [] 7:50
KE
Thika, Kenya
3/7
3.23
25:15 [] 7:49
JP
Onomichi
6/19
8.70
01:08:00 [] 7:50
KE
Thika
7/7
11.00
01:26:00 [] 7:50
US
Cochran Shoals, Marietta, GA
7/7
7.50
58:39 [] 7:50
US
San Francisco, CA
9/14
3.73
29:10 [] 7:50
CA
Montreal
11/19
3.00
23:28 [] 7:50
US
Wichita kansa
2/9
7.05
55:09 [] 7:50
US
6/28
6.20
48:30 [] 7:50
US
Bend
7/4
5.40
42:15 [] 7:50
US
Cambridge
9/11
7.03
55:00 [] 7:50
US
Saratoga
9/20
4.60
36:00 [] 7:50
US
Pittsfield, MA
12/15
9.32
01:12:56 [] 7:50
US
San Juan Bautista, Califirnia
1/19
8.50
01:06:30 [] 7:50
US
Atlanta, GA
6/18
7.16
56:01 [] 7:50
ZA
Grahamstown/ Makanda
7/10
4.00
31:19 [] 7:50
US
San Francisco, CA
7/16
6.10
47:45 [] 7:50
US
Natick -Wayland Ma.
7/28
5.30
41:29 [] 7:50
US
Billerica, MA
8/23
3.73
29:12 [] 7:50
IN
Pune
9/18
5.88
46:02 [] 7:50
CA
Saskatoon
10/8
5.00
39:09 [] 7:50
US
Beaverton, Oregon
11/28
13.67
01:47:00 [] 7:50
KE
Nairobi
1/2
5.10
39:55 [] 7:50
CA
Saskatoon
9/1
9.00
01:10:30 [] 7:50
US
Marietta, GA
9/3
6.00
47:00 [] 7:50
US
9/4
6.00
47:00 [] 7:50
US
9/25
6.00
47:00 [] 7:50
US
10/3
6.00
47:00 [] 7:50
US
9/25
7.93
01:02:07 [] 7:50
US
Saratoga, CA
12/8
4.00
31:20 [] 7:50
US
Fort Collins, Colorado
12/14
9.32
01:13:00 [] 7:50
KE
9/13
6.21
48:39 [] 7:50
US
Hoedspruit
10/24
1.51
11:50 [] 7:51
US
Mountain View, California
11/20
5.01
39:15 [] 7:51
US
Colorado Springs, CO
2/14
4.04
31:39 [] 7:51
US
8/22
4.30
33:43 [] 7:51
US
Danville, CA
9/14
5.68
44:32 [] 7:51
KE
Nairobi
7/19
8.00
01:02:45 [] 7:51
US
Chicago
7/23
5.10
40:00 [] 7:51
US
7/5
6.20
48:38 [] 7:51
US
Arlington, Va
7/28
8.00
01:02:45 [] 7:51
US
8/18
7.02
55:03 [] 7:51
KE
Nairobi
9/30
9.32
01:13:05 [] 7:51
US
Pacific Grove, California
5/4
7.00
54:54 [] 7:51
US
5/13
3.83
30:02 [] 7:51
US
5/20
7.16
56:09 [] 7:51
US
8/30
6.84
53:40 [] 7:52
CA
Saskatoon
9/19
8.24
01:04:40 [] 7:51
US
Florida
9/16
4.97
39:00 [] 7:51
KE
Nairobi
3/30
13.00
01:42:00 [] 7:51
US
Cochran Shoals, Marietta, GA
5/12
13.00
01:42:00 [] 7:51
US
Marietta, GA
8/2
5.30
41:36 [] 7:51
US
San Francisco, CA
7/14
3.11
24:25 [] 7:52
US
San Francisco
9/19
4.13
32:25 [] 7:51
US
9/25
4.60
36:07 [] 7:52
US
Burlington, MA
11/12
8.82
01:09:14 [] 7:51
US
12/3
4.24
33:17 [] 7:51
US
Los Gatos, Ca
6/12
11.18
01:27:47 [] 7:52
US
Los Gatos, Ca
6/26
7.16
56:13 [] 7:52
US
9/30
1.50
11:47 [] 7:52
US
Pacific grove
9/27
7.41
58:12 [] 7:52
US
San Jose, CA
7/24
5.10
40:05 [] 7:52
CA
Saskatoon
9/1
7.00
55:00 [] 7:52
US
9/10
7.00
55:00 [] 7:52
US
9/5
4.20
33:00 [] 7:52
US
Pittsfield, MA
6/25
7.30
57:22 [] 7:52
US
7/19
6.30
49:31 [] 7:52
US
Natick -Wayland Ma
11/7
9.00
01:10:45 [] 7:52
US
Tucker, GA
1/2
10.56
01:23:00 [] 7:52
KE
Thika, Kenya
6/22
5.00
39:19 [] 7:52
US
Angel Island,CA
7/8
13.12
01:43:13 [] 7:53
US
Tracy, Ca.
8/30
8.00
01:02:55 [] 7:52
US
Wichita Kansas
9/30
15.00
01:58:00 [] 7:52
US
Cochran Shoals Park, Mariette, GA
10/11
6.21
48:50 [] 7:52
ZA
Hoedspruit
8/19
20.00
02:37:25 [] 7:53
CR
San Jose Area
8/25
6.40
50:23 [] 7:53
US
Danville, CA
8/29
5.01
39:27 [] 7:53
CA
Saskatoon
9/5
5.04
39:41 [] 7:53
CA
Arbor Creek, Saskatoon
9/5
4.60
36:13 [] 7:53
CA
Montreal
7/15
13.17
01:43:43 [] 7:53
US
Napa,CA
7/10
8.00
01:03:00 [] 7:53
US
Arlington, Va
7/25
6.00
47:15 [] 7:53
US
Beaverton Oregon
9/20
8.00
01:03:00 [] 7:53
US
9/22
8.00
01:03:00 [] 7:53
US
9/29
3.10
24:25 [] 7:53
US
Cheyenne Hills Church, Cheyenne, Wyoming
10/1
3.11
24:30 [] 7:54
PW
KOROR
11/1
3.11
24:30 [] 7:53
PW
koror
11/14
8.00
01:03:00 [] 7:53
US
Peachtree City, GA
3/3
4.00
31:30 [] 7:53
CA
Saskatoon
8/22
10.00
01:18:45 [] 7:53
US
5/21
17.23
02:15:44 [] 7:53
US
Los Gatos/Campbell, ca
6/4
8.00
01:03:00 [] 7:53
US
Tucker,GA
6/19
8.00
01:03:00 [] 7:53
US
San Juan, PR
7/7
13.10
01:43:15 [] 7:53
US
Marietta, GA
7/30
3.30
26:00 [] 7:53
US
San Jose, Ca
8/5
10.07
01:19:21 [] 7:53
US
Monterey/Salinas
1/12
6.20
48:51 [] 7:53
US
Stanford, California
3/13
7.00
55:10 [] 7:53
US
7/26
4.20
33:07 [] 7:54
US
Danville, CA
8/18
5.14
40:31 [] 7:53
CA
Saskatoon
9/18
1.93
15:13 [] 7:54
US
San Jose, CA
9/15
5.20
41:00 [] 7:54
US
Pittsfield, MA
10/11
5.20
41:00 [] 7:54
CA
Saskatoon
12/26
8.50
01:07:00 [] 7:53
US
Cochran Shoals, Marietta, GA
12/22
12.43
01:38:00 [] 7:54
KE
Thika, Kenya
4/19
9.32
01:13:29 [] 7:54
KE
Thika
7/8
15.53
02:02:30 [] 7:54
CR
San Josecito/Heredia
8/4
3.11
24:32 [] 7:54
US
Holiday Park, Cheyenne, Wyoming
8/2
2.20
17:21 [] 7:54
US
Danville-Loop
12/18
4.00
31:33 [] 7:54
US
Colorado Springs, CO
12/28
4.60
36:17 [] 7:54
PW
2/14
9.00
01:11:00 [] 7:54
US
7/11
2.93
23:07 [] 7:54
US
Woburn, MA
8/2
5.00
39:27 [] 7:54
US
Pittsfield, MA
10/17
5.00
39:27 [] 7:54
US
Bend
10/26
3.17
25:01 [] 7:54
IN
Virar, Mumbai
12/9
4.00
31:34 [] 7:54
US
Wichita Kansas
7/5
6.28
49:35 [] 7:55
ZA
Hoedspruit
7/12
6.11
48:15 [] 7:54
US
Danville, CA
7/20
9.50
01:15:00 [] 7:54
US
Marietta, GA
8/7
9.50
01:15:00 [] 7:54
US
San Jose, CA
7/5
5.70
45:00 [] 7:54
US
9/12
4.00
31:35 [] 7:54
US
Burlington, MA
9/17
8.16
01:04:26 [] 7:54
KE
Nairobi
9/18
19.00
02:30:00 [] 7:54
US
10/7
13.30
01:45:00 [] 7:54
US
San Jose, Ca
11/3
2.58
20:22 [] 7:54
PW
koror
11/22
5.70
45:00 [] 7:54
US
Bend
3/16
3.80
30:00 [] 7:54
US
Los Gatos, Ca
7/11
8.00
01:03:12 [] 7:54
GB
Bracknell
7/27
10.00
01:19:00 [] 7:54
US
Marietta GA
8/21
7.00
55:18 [] 7:54
US
Cal High Track - San Ramon, CA
10/6
10.00
01:19:00 [] 7:54
US
11/10
3.10
24:29 [] 7:54
US
Lions Park, Cheyenne, Wyoming
11/23
12.10
01:35:34 [] 7:54
US
Los Gatos, Ca
3/22
3.11
24:34 [] 7:55
JP
Onomichi
7/9
6.20
49:00 [] 7:55
US
7/9
6.20
49:00 [] 7:55
US
Arlington, Va
8/29
3.67
29:00 [] 7:55
CA
Montreal
8/24
3.67
29:00 [] 7:55
CA
Montreal
9/28
11.80
01:33:14 [] 7:55
US
Los Gatos, Ca
10/4
3.52
27:49 [] 7:55
US
Salinas
3/22
6.20
49:00 [] 7:55
US
Rainy bend
4/3
4.25
33:36 [] 7:55
CA
Saskatoon
4/3
8.00
01:03:15 [] 7:55
US
St. Petersburg, FL
1/23
3.20
25:18 [] 7:55
US
7/15
18.60
02:27:09 [] 7:55
US
San Francisco, CA
7/29
11.00
01:27:00 [] 7:55
US
8/15
7.46
59:00 [] 7:55
KE
Nairobi
11/17
11.00
01:27:00 [] 7:55
US
Atlanta,GA
11/19
10.06
01:19:35 [] 7:55
US
Eugene
7/4
3.18
25:09 [] 7:55
PW
7/16
5.50
43:32 [] 7:55
US
Cambridge
7/31
5.30
41:57 [] 7:55
CA
Saskatoon
9/25
5.12
40:31 [] 7:55
CA
Arbor Creek, Saskatoon
9/22
7.70
01:00:56 [] 7:55
US
Belmont, MA
11/6
5.22
41:19 [] 7:55
US
Colorado Springs, CO
11/12
16.16
02:07:54 [] 7:56
KE
Nairobi
12/30
3.10
24:32 [] 7:55
US
San Francisco, California
3/13
11.45
01:30:37 [] 7:55
US
Los Gatos- San Jose, Ca
3/15
7.55
59:45 [] 7:55
CA
Saskatoon
7/31
8.01
01:03:25 [] 7:56
US
Redlands, California
10/29
9.50
01:15:13 [] 7:56
US
3/11
6.50
51:28 [] 7:56
SA
Riyadh, Saudi Arabia
3/17
16.20
02:08:17 [] 7:56
FR
Paris, France
3/28
3.21
25:25 [] 7:56
US
4/20
3.10
24:33 [] 7:56
US
Rain in Bend
5/5
12.00
01:35:00 [] 7:55
US
Cochran Shoals, Marietta, GA
10/5
4.30
34:04 [] 7:56
US
Pittsfield, MA
1/3
5.00
39:36 [] 7:56
US
Colorado Springs, CO
3/6
6.50
51:29 [] 7:56
US
Bala Cynwyd, Pa
5/25
12.46
01:38:42 [] 7:56
US
Los Gatos, Monte Sereno, Ca
6/16
13.00
01:43:00 [] 7:56
US
Cochran Shoals, Marietta, GA
7/5
8.85
01:10:08 [] 7:56
US
Danville, Ca
7/26
4.70
37:15 [] 7:56
US
7/29
7.01
55:34 [] 7:56
US
Salinas
11/7
9.94
01:18:46 [] 7:56
KE
Nairobi
12/8
4.83
38:17 [] 7:56
US
3/13
3.28
26:00 [] 7:56
PW
9/5
6.00
47:35 [] 7:56
US
Beaverton, Oregon
9/22
6.21
49:14 [] 7:56
PW
11/17
8.01
01:03:30 [] 7:56
US
Eugene
9/7
5.10
40:27 [] 7:56
US
9/28
15.00
01:59:00 [] 7:56
US
Marietta, GA
11/19
4.20
33:19 [] 7:56
US
Los Gatos, Ca
2/18
4.20
33:19 [] 7:56
US
Los Gatos, Ca
4/2
9.94
01:18:52 [] 7:56
KE
Thika
4/12
8.70
01:09:00 [] 7:56
IT
cappuccin
7/30
9.07
01:12:00 [] 7:57
US
Marina
8/31
7.00
55:34 [] 7:57
US
Belmont, MA